Dimensioneren dikte betonplaat 660x440

Dimensioneren

Bij dimensioneren wordt de dikte van een betonplaat bepaald. De optredende spanningen mogen de materiaalsterkte niet overschrijden. De lastoverdracht bij de plaatrand is een belangrijk gegeven.

Voor het berekenen van de dikte van een ongewapende betonverharding is het VENCON 2.0 rekenmodel van CROW beschikbaar. VENCON 2.0 bepaalt de benodigde plaatdikte om de spanningen door verkeer en temperatuur op te nemen. Verder controleert het rekenmodel de lastoverdracht bij dwarsvoegen.


Dimensioneren dikte betonplaat 660x440 Bij dimensioneren wordt de dikte van een betonplaat bepaald.

De ontwerpdikte uit VENCON 2 wordt verhoogd met een toeslag voor diktevariaties in de uitvoering: zo krijgen we de besteksdikte. Voor het bepalen van de besteksdikte moet bij de ontwerpdikte 10 tot 25 mm worden opgeteld. De exacte bijtelling is afhankelijk van de vlakheid van de onder het beton gelegen lagen.

De waarden uit de Standaard RAW-Bepalingen voor de ontwerptoeslag zijn:

  • 10 mm op cementgebonden (beton) of op bitumineus gebonden (asfalt) verhardingslagen of op vlakke bestaande verhardingen;
  • 15 mm op ongebonden of lichtgebonden verhardingslagen van steenmengsel of op verhardingslagen van zand-cement en
  • 25 mm op aardebaan/zandbaan of op natuurlijke ondergrond.

De besteksdikten voor basisconstructies van een aantal basiswegen zijn weergegeven in tabel 1 (Kenmerken basisconstructies voor wegen volgens de categorie-indeling voor wegbeheer) voor ongewapend beton (OGB) en voor doorgaand-gewapend beton (DGB). De basisconstructies zijn op een aantal uitgangspunten gebaseerd.
Bij afwijkende situaties en ontwerpgegevens kunnen de basisconstructies met behulp van VENCON 2.0 worden aangepast.

Voor het gebruik van deze constructies geldt:

  • een ontwerplevensduur van 30 jaar;
  • een betonsterkteklasse van C35/45;
  • dat de draagkracht van de ondergrond eventueel moet worden opgevoerd tot ten minste 50 MPa;
  • dat de hoogte tussen bovenkant verharding en hoogst bekende grondwaterstand op het wegtype moet worden afgestemd.

Tabel 1 Kenmerken basisconstructies voor wegen volgens de categorie-indeling voor wegbeheer