1425x475m content formfield files articleform 346 4c84e8

Fiets- en voetpaden

Nederland is hét fietsland bij uitstek, er zijn zelfs 'fietssnelwegen' gerealiseerd. Naast woon-werkfietsverkeer en recreatief fietsen worden fietspaden ook steeds vaker gebruikt door onder meer skeelers, snor- en elektrische fietsen. In alle gevallen is comfort gewenst. Daarnaast moet het onderhoud aan fietspaden minimaal zijn.

Gestort betonnen voetpaden zie je in allerlei vormen: strak gestort, of met een motief, soms met blaadjes of zelfs met een houtnerf. In pretparken en in de stad vind je decoratieve betonnen voetpaden die het gebied een hippe, soms zelfs exotische uitstraling geven. Voor mensen voor wie het lastig is om een (bos)wandeling te maken, leveren de betonnen voetpaden geen beperkingen meer op.

Uitvoering

Fiets- en voetpaden kunnen zowel machinaal als handmatig worden gerealiseerd. De meeste paden worden echter machinaal in het werk aangelegd.

Voordelen

  • Eenvoudige en snelle aanleg
  • Lage onderhoudskosten
  • Vlak en toch stroef
  • Hoog comfort voor gebruiker

Een fietspad van beton heeft veel voordelen boven andere verhardingsmaterialen. Belangrijke aspecten voor de opdrachtgever en beheerder van fietspaden zijn duurzaamheid, onderhoudsarm en veiligheid. Daarnaast spreken nog andere voordelen zich uit voor een keuze in beton.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Het gaat dan niet alleen om de levensduur, maar vooral om de milieubelasting die met de aanleg en instandhouding gepaard gaat. Beton is een uiterst duurzaam bouwmateriaal. Ook fietspaden gemaakt in beton zijn duurzaam. Een volgens de huidige ontwerp- en uitvoeringsregels aangelegd fietspad heeft een levensduur van ten minste vijftig jaar. Gedurende deze periode blijft het oppervlak voldoen aan de eisen die een gebruiker hieraan stelt, namelijk blijvend vlak en voldoende stroef. Voor de wegbeheerder een groot voordeel; eenmaal uitgevoerd in ter plaatse gestort beton blijft zo'n fietspad diezelfde lange periode beschikbaar.

Onderhoud

De verharding van een betonnen fiets- of voetpad slijt niet door het gebruik. Daarom heeft beton nauwelijks onderhoud gedurende de levensduur. De stabiele constructie is voldoende sterk om boomwortels en andere begroeiing te weerstaan. Vervormingen zullen niet optreden, tenzij frequent met zwaar onderhoudsmaterieel over het pad wordt gereden als daarmee bij het ontwerp geen rekening is gehouden. Ervaring heeft aangetoond dat een moderne, goed aangelegde betonverharding gedurende tientallen jaren geen groot onderhoud behoeft. Dat is aantrekkelijk omdat de praktijk heeft uitgewezen dat groot onderhoud aan fietspaden, met name in het buitengebied, veelal niet zo'n hoge prioriteit heeft.

Verkeersveiligheid

Beton is een niet-vervormbaar materiaal; een betonnen fietspad wordt niet beschadigd door bijvoorbeeld boom- en rietwortels en mollengangen. De vlakheid blijft intact en het betondek blijft in stand. Wortels van bomen drukken deze niet kapot. Met een blijvend strak wegdek is de veiligheid gewaarborgd.

Zichtbaarheid

Beton heeft van nature een lichte kleur. Dat is voor fietspaden uiterst aantrekkelijk. Het oppervlak van een betonnen fietspad is altijd goed zichtbaar, ook bij duisternis en slechte openbare verlichting. Juist in het buitengebied, waar openbare verlichting veelal niet aanwezig is, geeft deze lichte kleur zonder meerkosten grote voordelen en verhoogt het de veiligheid.

Kleur

Naast de lichte kleur die beton van nature heeft, kan een betonverharding in nagenoeg elke kleur worden aangelegd. Een afgepaste hoeveelheid kleurstof toevoegen aan het betonmengsel zorgt voor de juiste kleur. Het fietspad zal zich door de kleur duidelijk onderscheiden van de overige verhardingen voor andere weggebruikers. Binnen de bebouwde kom kan het voor fietspaden functioneel zijn een kleurstof aan het beton toe te voegen. Kleurstoffen worden veelal in het betonmengsel, dus door en door aangebracht, over de volledige dikte. Buiten de bebouwde kom wordt het gebruik van kleurstoffen meestal ontraden. De natuurlijke lichte betonkleur verhoogt hier de veiligheid al voldoende.

Inpassing van betonnen fietspaden

Fietspaden in het buitengebied kunnen een slingerend tracé volgen. Dat verhoogt de aantrekkelijkheid van het beleven van het omliggende recreatieve landschap. Een machinale aanleg van een fietspad maakt elke bochtstraal mogelijk. Elk gewenst tracé is dan ook te realiseren. Hellingen vormen geen enkel probleem bij de aanleg van het pad. De afwerking van het oppervlak kan op veel manieren gebeuren. Het meest gebruikte is de bezemstreek dwars op de rijrichting.

Kosten

De aanlegkosten van gesloten betonverhardingen zijn voor fietspaden vergelijkbaar met die van andere hoogwaardige verhardingen. Het betondek kan wat duurder zijn, maar de te realiseren besparingen in de fundering, die minder zwaar hoeft te zijn, heffen dit mogelijke nadeel weer op. De uiterst lage tot minimale onderhoudskosten zijn altijd gunstig vergeleken met andere verhardingsmaterialen. In het buitengebied met zandondergrond kan het fietspad veelal zonder extra funderingsmateriaal worden aangelegd. In totaliteit, dus aanleg, onderhoud en lange levensduur, blijken de kosten van een betonverharding in bijna alle gevallen een economisch aantrekkelijke en duurzame investering.

Uitvoering

Betonverhardingen worden in het algemeen machinaal aangelegd, waarbij grote dagproducties mogelijk zijn. Bij fietspaden zijn lengten van enkele honderden meters tot een kilometer per dag de gebruikelijke praktijk. Enkele dagen na aanleg is het pad reeds te berijden, maar dan is het werk veelal nog niet opengesteld voor gebruik. Na aanleg bezit een betonnen fietspad een blijvend vlak en stroef oppervlak. Rijcomfort en veiligheid zijn dan gedurende de gehele levensduur gegarandeerd.

Hergebruik van beton

Het materiaal beton is eenvoudig opnieuw te gebruiken. Een opgebroken oude verharding kan na een lange staat van dienst worden gerecycled. Het materiaal wordt gebroken en in de juiste fracties verdeeld. Het betonpuin is volledig te gebruiken als toeslagmateriaal in nieuw beton voor bijvoorbeeld een nieuw fietspad. Beton blijft zo in de keten en wordt duurzaam hergebruikt.

Relevante artikelen