Duurzaamheid

Duurzame wegen maken op efficiënte wijze gebruik van natuurlijke grondstoffen, met respect voor de leefomgeving gedurende de volledige levenscyclus; ze verbeteren de transportmogelijkheden voor de gehele gemeenschap; ze leveren sociaal-maatschappelijke diensten op vlak van mobiliteit, veiligheid en comfort door middel van doordachte keuzes in het ontwerp, de aanleg, het onderhoud, de renovatie en sloop.

Op basis van de infographic 'Beton maakt wegen duurzamer' heeft de EUPAVE werkgroep Environmental Strategy fact sheets gepubliceerd over verschillende onderwerpen met betrekking tot betonwegen. De eerste drie kunnen we inmiddels ook in het Nederlands aanbieden:

  • 100% recycling
  • Hoog albedo
  • Minder brandstofverbruik

Volgende fact sheets worden het komende jaar vertaald en aangeboden op de BetonInfra-website. Tot die tijd bieden we u van de niet-vertaalde fact sheets de Engelstalige versies aan.

Een pdf van de infographic is onderstaand te downloaden.

Groen beton

Het milieuprofiel van beton wordt voor een belangrijk deel bepaald door de toegepaste cementsoort. Afhankelijk van de milieuklasse, uitvoeringsmethode, sterkteontwikkeling en toepassing kan de producent/verwerker kiezen uit verschillende cementsoorten. De milieulast kan per cementsoort aanmerkelijk verschillen.

Met de SBRCURnet-rekentool Groen Beton kan het milieuprofiel van de betonmortel worden geoptimaliseerd. In dit rekenmodel kunnen naast de milieudata van grondstoffen ook milieudata over transportafstanden, wapening, bekisting et cetera worden meegenomen. Met het model kunnen complete betonconstructies worden gewaardeerd op milieubelasting.

Op basis van MRPI-bladen en LCA's van de grondstoffen worden elf milieueffecten gewogen. Deze betreffen onder andere grondbeslag, verzuring, bodemuitputting en broeikaseffect, ofwel de CO2-emissie. De informatie kan gebruikt worden om te voldoen aan bepaalde milieuambities en kan als input dienen voor DuboCalc en de CO2-prestatieladder.

Betonmortelleveranciers met het Beton Bewust-keurmerk zijn aantoonbaar maatschappelijk verantwoorde ondernemingen die graag hun kennis en innovaties inbrengen om bij te dragen aan duurzame betonverhardingen.

CO2-footprint

Het gehalte aan portlandcementklinker in een cementsoort is bepalend voor de hoeveelheid CO2-uitstoot bij de productie van cement. Alleen portlandcement (CEM I) bestaat uit honderd procent portlandcementklinker. Wanneer andere hoofdcomponenten aan het cement worden toegevoegd, vermindert de CO2-uitstoot. Hoogovencement (CEM III/B) bevat in de regel maar 30 procent portlandcementklinker en heeft dus een lagere CO2-uitstoot. In de wegenbouw wordt veelal portlandvliegascement toegepast, wat tussen de 65 en 80 procent portlandklinker bevat.

Om een indruk te geven van de verschillen die kunnen ontstaan in CO2-emissie bij verschillende mengselsamenstellingen twee voorbeelden. De keuze van bindmiddelen is afhankelijk van veel factoren waarbij het milieuprofiel een onderdeel is van de afweging. In overleg tussen opdrachtgever, uitvoerder en betonmortelleverancier kunnen optimalisaties worden afgestemd.

Specials Duurzame Betonwegen

In de BetonInfra-special Duurzame betonwegen worden de kenmerken en voordelen van betonwegen op de facetten Planet, Profit, en People uiteengezet. Daaraan zijn nog toegevoegd de facetten Policy, met beleidsuitgangspunten en een handreiking naar beschikbare afweegmodellen en Product, met de milieu-informatie over cement en beton.

In de publicatie Betonwegen: Een doordachte en duurzame keuze wordt op basis van Belgische en internationale ervaringen aangetoond dat de hedendaagse betonwegen een duurzame oplossing kunnen betekenen voor onze maatschappij en dit voor de drie pijlers van duurzaam bouwen: milieu, economie en sociaal-maatschappelijk belang