1425x475m content formfield files articleform 1308 dcab34

Oppervlakte-eigenschappen

Met moderne machines en aanlegtechnieken kunnen betonoppervlakken worden gerealiseerd van hoge kwaliteit, toegespitst op specifieke situaties. Deze wegdekken voldoen aan de eisen en doelstellingen van wegbeheerders, weggebruikers en omwonenden.

Lichtreflectie

Door het hoge reflecterende vermogen van een betonoppervlak is een besparing haalbaar in de verlichtingskosten van straten en wegen. De besparing kan tot uiting komen in het plaatsen van minder lichtmasten of door te kiezen voor een lagere lichtopbrengst van de lampen. Dat heeft een geringer elektriciteitsverbruik tot gevolg. Het reflecterende vermogen van een betonoppervlak kan een besparing op investerings- en energiekosten voor verlichting opleveren tot dertig procent. Op buitenwegen zonder verlichting levert beton de hoogste zichtbaarheid op.

Vlakheid, stroefheid en textuur

Een blijvende langsvlakheid zorgt voor een hoog rijcomfort. De langs- en dwarsvlakheid van betonverhardingen die bij aanleg worden bereikt, zijn ook na vele jaren nog onveranderd. Betonverhardingen zijn daarmee ongevoelig voor spoor- en ribbelvorming. Een niet of nauwelijks teruglopende stroefheid bevordert de verkeersveiligheid. Vooral bij oppervlakken in uitgeborsteld beton blijkt na verloop van jaren geen significante vermindering van de stroefheid op te treden. Betonoppervlakken zijn ongevoelig voor slijtage. Door deze eigenschappen heeft een betonverharding ook geen last van aquaplaning.

Toegestane afwijkingen in stroefheid en textuur, tenzij in een bestek anders vermeldt, staan beschreven in tabel T31.20 van Standaard RAW-bepalingen 2015.

Toegestane afwijkingen in vlakheid, tenzij in een bestek anders vermeldt, staan beschreven in tabel T31.21 van Standaard RAW-bepalingen 2015.

Rolweerstand

Het gemiddelde brandstofverbruik van vrachtverkeer is op betonverhardingen ruim twee procent lager dan op asfaltverhardingen. Dit is gebleken uit internationaal onderzoek met lege en volle vrachtwagens. Berekend over de levensduur van een drukke autoweg betekent deze besparing een groot verschil in brandstofverbruik en in de uitstoot van vervuilende gassen.

Voor personenauto's is de rolweerstand van een gebezemd betonoppervlak vergelijkbaar met de rolweerstand van steenmastiekasfalt en dicht asfaltbeton. De rolweerstand van uitgeborsteld beton ligt ongeveer tien procent hoger dan van gebezemd beton en is vergelijkbaar met de rolweerstand van zeer open asfaltbeton.

Geluid wegdek

De totale geluidproductie van een weg hangt met name af van de hoeveelheid verkeer en de snelheid ervan. Maar ook de invloed van het wegdektype is van belang. Met de methode (Cwegdek) worden in Nederland de akoestische prestaties van wegdekken vastgesteld op basis van geluidmetingen aan motorvoertuigen die deelnemen aan het normale verkeer. De geluidproductie door passerende voertuigen wordt op eenduidige wijze volgens de standaardrekenmethoden van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 in rekening gebracht. Daarbij wordt sinds 2012 rekening gehouden met het effect van slijtage door de veroudering van het wegdek op de geluidproductie. In plaats van de geluidreductie van een nieuw wegdek is nu de gemiddelde geluidreductie over de levensduur van het wegdek het uitgangspunt.

Betonwegen en geluid

Voor betonwegen is de gemiddelde geluidreductie tijdens de levensduur van het wegdek positief. Betonwegen met bijvoorbeeld uitgeborsteld beton hebben een circa 2 dB lagere geluidemissie dan standaardbeton. De terugloop in de loop der tijd is nagenoeg nihil en daarmee veel geringer dan bij andere wegdekmaterialen.

Relevante artikelen