Betonnen fietspad met 74% hergebruikte materialen

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

Op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle is een deel van het fietspad Hermelenpad aangelegd met grotendeels gerecycled beton. Het gaat om een proef van Heijmans en de gemeente Zwolle.

De pilot omvat twee specifieke betonmengsels: een mengsel met 100 procent gerecycled grind en 50 procent gerecycled zand en een mengsel met 100 procent gerecycled grind, 50 procent gerecycled zand en 15 procent gerecycled cement als vervanger van primair cement. De komende jaren wordt gemonitord of het fietspad goed functioneert en wordt er kennis ontwikkeld over de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Het proefvak is 90 m lang en beslaat het laatste deel van het Hermelenpad, het nieuwe fietspad op Hessenpoort dat aansluit op de pas aangelegde Paderbornstraat. Woensdag 16 december 2020 is het fietspad opgeleverd. Door de samenstelling van het betonmengsel heeft het fietspad minder impact op het milieu dan een traditioneel mengsel. “Een enorme stap in het circulair maken van de betonketen”, zegt Mark Christenhusz van Heijmans.

Overstijging Rijksdoelstelling

Voor beide van hierboven genoemde betonmengsels heeft Heijmans een LCA/MKI-analyse uitgevoerd. De conclusie is dat er naast een MKI-reductie ook een grote toename van hoogwaardig hergebruik van secundaire materialen gerealiseerd is. In het reguliere basismengsel met 30 procent betongranulaat komt het totaal aan secundaire materialen uit op 13 procent. De twee innovatieve mengsels hebben een maximum aan hoogwaardig hergebruik van secundaire materialen van 74 procent: een toename van 61 procent. Hiermee overstijgen de mengsels de nationale Rijksdoelstelling van 2030 om te komen tot een circulaire economie met het gebruik van 50 procent minder primaire grondstoffen.

In 2023 100% circulair beton

Heijmans zet zich in om in 2023 100% circulair beton toe te kunnen passen door het gebruik van primaire grondstoffen te beperken en hoogwaardig hergebruik van materiaal centraal te stellen. Momenteel worden er nieuwe betonrecyclingtechnieken ontwikkeld op basis van scheiding. Het doel is te komen tot materialen die niet vergelijkbaar zijn met traditionele recyclingaggregaten maar primaire grondstoffen zand, grind en bindmiddel die weer zo hoogwaardig mogelijk toegepast kunnen worden in de bouw- en infrasector.

Betere verwijdering cementsteen

Het belangrijkste kenmerkelijke verschil tussen traditioneel gebroken beton en moderne recyclingmaterialen is de verbeterde verwijdering van cementsteen rondom de toeslagmaterialen. Juist dit cementsteen vormt bij traditioneel gebroken beton voor een negatieve impact op de kwaliteit en milieuprofiel bij vervangingspercentages boven de 50 procent. Ook blijft er bij traditioneel gebroken beton een reststroom achter (fractie 0-4 mm) die zeer beperkt afgezet kan worden in de betonindustrie. Het merendeel van deze fractie eindigt bij traditioneel breken als stortmateriaal vanwege een te lage kwaliteit.

Relevante artikelen