Bermbeton de keuze is reuze

  • Toepassingen
  • Bermbeton

Bermbeton verhoogt de verkeersveiligheid en voorkomt schade aan de berm en wegrand. Wanneer toegepast langs een asfaltweg, sluit het beton de asfaltlaag op waardoor deze niet meer aan de randen kan worden beschadigd. Door de hogere verkeersveiligheid en de lagere onderhoudsbehoefte aan de weg, is bermbeton een economisch zeer verantwoorde investering. Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk.

Bermbeton wordt aangelegd in stroken van circa 0,40 tot 0,80 m breed. De dikte van de betonconstructie is circa 0,14 tot 0,18 m. De strook wordt doorgaand gestort waardoor er veel strekkende meters per dag aangelegd kunnen worden. De lichtere kleur van het beton zorgt ervoor dat de wegbreedte visueel gelijk blijft. Wanneer beton als semiverharding verdiept wordt aangelegd, voorkomt het een deel van de eenzijdige ongevallen als gevolg van gebruik van smartphones onder het rijden.

Rechte, vlakke strook bermbeton

De eenvoudigste vorm van bermbeton is een rechte strook beton die tegen de gezaagde kant van het asfalt wordt aangebracht. Voor de stroefheid van het oppervlak kan een bezemstreek of een andere lichte bewerking worden gekozen. Het kleurverschil zorgt dat de weg visueel (gevoelsmatig) niet breder wordt zodat weggebruikers niet het gevoel hebben dat ze sneller kunnen rijden.

Geprofileerde strook bermbeton

De strook bermbeton kan met een grove profilering aan de bovenzijde worden uitgevoerd zodat er een extra attentiewaarde ontstaat wanneer de weggebruiker de berm nadert. Naast het visuele verschil ontstaat een 'rammelstrookeffect' als voertuigen met hun banden op de strook komen. Dicht bij woningen kan het profiel wordt weggelaten om geluidhinder voor bewoners te voorkomen. Schuin aangebrachte profilering geeft overigens minder geluidproductie dan haaks op de rijrichting aangebrachte profilering.

Bermbeton en hemelwatergeleiding

Bermbeton kan worden gecombineerd met geleiding van hemelwaterafvoer. De betonstrook krijgt een gootvormig profiel. Straatkolken kunnen worden ingestort bij de aanleg van dit bermbeton.

Zeer open bermbeton

Een innovatieve vorm van bermbeton is het 'zeer open bermbeton'. Dit beton heeft een open structuur waardoor hemelwater snel wordt afgevoerd. Door de holle ruimten tussen de korrels, ook aan het oppervlak, zal er enige begroeiing plaatsvinden. Visueel blijft de weg de bestaande breedte houden.

Verdiept aangelegd bermbeton

De strook bermbeton kan ook enigszins verdiept wordt aangelegd. Het opsluiten van het asfalt en het voorkomen van kuilen en randbeschadiging blijft gelijk aan de andere vormen van bermbeton. Het verdiept aanbrengen en bedekken met een laagje aarde bevordert de begroeiing en de bestaande wegbreedte lijkt onveranderd.

Video aanleg bermbeton

Relevante artikelen