Afweging van middenbermbeveiliging

  • Toepassingen
  • Lijnvormige constructies

Wegbeveiligingssystemen kunnen op verschillende manieren worden ontworpen. Elke oplossing heeft zijn eigen voor- en nadelen. Niet in alle gevallen wordt een volledige en integrale afweging gemaakt. Dit kan leiden tot oplossingen die niet voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn.

Dit vormde voor Rijkswaterstaat de aanleiding voor het ontwikkelen van een beslissingsondersteuningstool om de juiste keuzes te maken voor het type wegbeveiligingssysteem. Het belangrijkste doel van de tool is om tijdens de ontwerpfase van de weg een objectieve keuze te maken voor het type wegbeveiligingssysteem. De tool richt zich op de materialisatie van het beveiligingssysteem: stalen geleiderails versus betonnen barriers. Deze keuze beïnvloedt het totale ontwerp en het gebruik van ruimte en ook de gevolgen voor kosten en toekomstig onderhoud.

Meerdere criteria

Op grond van meerdere criteria wordt een afweging tussen beide type constructies onderbouwd en de resultaten inzichtelijk gemaakt. De hoofdcriteria die in afweging worden genomen zijn: verkeersveiligheid, onderhoud, ruimtelijke kwaliteit, ecologie, beschikbare ruimte en milieu. Na de afweging van deze criteria geeft het model het antwoord op de vraag: Welke criteria zijn bepalend voor de keuze van stalen geleiderails of betonnen barriers?
Voor elk hoofdthema is een inventaris van sub-criteria gedefinieerd en op basis van ervaring, studies en literatuur zijn gewichtsfactoren toegewezen aan elk thema en sub-criteria. De tool is ontworpen in een Excel-bestand en gevalideerd met uitgevoerde projecten in de praktijk. De gebruikers van het model zijn (primair) de (project)adviseurs en beheerders van de regionale diensten van Rijkswaterstaat.

Weinig beschikbare ruimte

Het afwegingsmodel is met name gewenst voor projecten waar vanwege randvoorwaarden geen optimale situatie mogelijk is. In de praktijk betekent dit dat met name in projecten met weinig beschikbare ruimte het model kan worden gebruikt in het te doorlopen proces en de daarbij te maken keuzes, specifiek tussen een starre geleiderail en de betonnen barrier in een situatie met smalle middenberm. In die situaties is het in de planstudie- of zelfs verkenningsfase van belang om het ruimtebeslag van afschermingsvoorzieningen mee te nemen in een integrale afweging.

De tool is ontwikkeld door het adviesbureau Witteveen + Bos in nauwe samenwerking met de experts van Rijkswaterstaat. Het afwegingsmodel is als paper ingediend en gepresenteerd in 2018 op zowel het EUPAVE International Symposium on Concrete Roads in Berlijn als op de CROW Infradagen te Papendal.

Paper Afwegingsmodel voor bermbeveiligingssystemen(specifiek middenberm)

BetonInfra, maart 2019

Relevante artikelen