Rijkswaterstaat stelt extra duurzaamheidseisen aan beton

  • Toepassingen
  • Duurzaamheid

Rijkwaterstaat stelt voor alle nieuwe projecten aanvullende duurzaamheidseisen aan beton. De eisen komen voort uit afspraken gemaakt in het Betonakkoord en gelden vanaf 1 januari 2022.

Rijkswaterstaat heeft afspraken uit het Betonakkoord vertaald naar nieuwe betoneisen in het ‘Rijkswaterstaat Technisch Document (RTD) 1033 Verduurzaming Beton’. Doel is om hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton te stimuleren, het verlagen van de Milieu Kosten Indicator (MKI) en het beschikbaar stellen van validatieruimte in projecten. Het RTD 1033 is sinds begin dit jaar een vereiste voor nieuwe projecten.

Hoogwaardig hergebruik

In 2030 wil Rijkswaterstaat 100 procent van het te slopen beton hoogwaardig hergebruiken. Dat begint door betonnen objecten te gebruiken tot de maximale levensduur is bereikt, zo nodig met levensduurverlengend onderhoud. Wanneer sloop onvermijdelijk blijkt, kunnen losse elementen hergebruikt worden. Het beton van de niet-herbruikbare elementen wordt als grondstof gebruikt in nieuw beton. Gesloopt beton als wegfundering ziet Rijkswaterstaat niet als hoogwaardig hergebruik. Over een paar jaar is dit ook niet langer toegestaan binnen projecten.

Steeds lagere MKI-waarde

Het RTD 1033 stuurt aan op verlaging van de MKI-waarde. Deze milieukostenindicator wordt uitgedrukt in euro’s en wordt berekend door alle relevante milieueffecten samen te voegen in één getal. Hoe lager de MKI-waarde, des te kleiner de impact op het milieu. In het RTD 1033 staan plafondwaarden beschreven voor betonmengsels van verschillende sterkteklassen, voor prefab geproduceerde betonelementen en prefab liggers. Die waarden dalen iedere twee jaar met 4 procent en gelden voor alle marktpartijen.

Tussentijds bijstellen

Er is nog een lange weg te gaan naar klimaatneutraal en circulair werken in 2030. Rijkswaterstaat kijkt daarom samen met andere partijen binnen het Betonakkoord naar de behaalde prestaties van de meest innovatieve marktpartijen. Gaan zij sneller dan verwacht, dan worden de plafondwaarden voor de overige marktpartijen bijgesteld. Achteroverleunen is dan geen optie, zo wordt het innovatietempo geborgd.

Innovatie toepassen

Wil je als marktpartij een innovatie op het gebied van beton kleinschalig toepassen binnen een project om het in de praktijk te valideren (na een lab-validatie), dan kan dit in de meeste gevallen na overleg met de contract- of technisch manager van Rijkswaterstaat. Validatie van de innovatie moet gebeuren met hulp van het Betoninnovatieloket.


Relevante artikelen