Erfverharding 660x440 foto roosgroep

Agrarische verhardingen

Beton wordt al decennialang toegepast als verharding op diverse soorten agrarische bedrijven: in de veeteelt, de akkerbouw en ook in de planten- en groenteteelt. De schaalvergroting in de land- en tuinbouw leidt tot meer, breder én zwaarder verkeer op het agrarische bedrijf. Dit geldt niet alleen voor de aan- en afvoer van producten, veevoeders en dieren, maar ook voor het interne transport op het bedrijf. Denk aan oogst, voeropslag en mesttransport.

Kavelpad

Een betonverharding levert voor de agrariër een aantrekkelijke, duurzame oplossing. Gelet op de lange levensduur van een betonverharding moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen wat betreft de breedte en de aslasten van landbouwmachines.

Teeltvloeren

Met beton zijn verantwoorde en duurzame teeltvloeren met eb- en vloedsysteem en vloerverwarming te realiseren, die voldoen aan de geldende voorschriften en richtlijnen. Het gebruik van verwarmde kasvloeren is met name interessant vanwege de hoge efficiëntie in ruimtegebruik, de goede mechanisatiemogelijkheden met efficiënt intern transport en de gelijkmatige watergift bij gebruik van een eb- en vloedsysteem.

Voeropslag

In sleufsilo's worden snijmaïs, kuilgras en natte bijproducten opgeslagen. Tijdens het inkuilen krijgen sleufsilovloeren te maken met grote belastingen. Daarom moeten ze constructief aan hoge eisen voldoen. Daarnaast moeten deze vloeren bestand zijn tegen het invreten van perssappen met een hoge zuurgraad afkomstig van deze producten. De dichtheid van de betonvloer bepaalt de weerstand tegen invreten door perssappen. Om de kans op invreten te verlagen, kunnen voorzieningen worden aangebracht waarmee de perssappen snel worden afgevoerd.