Grenzen aan betongranulaat

  • Toepassingen
  • Duurzaamheid

De betonmortelindustrie weet dat beton recyclebaar is en past dit ook steeds meer toe. Betongranulaat zonder vervuiling en staalresten kan primair grind voor 100 procent vervangen. Het heeft echter niet voor 100 procent dezelfde eigenschappen.

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar gebruik van betongranulaat. De Europese norm voor betonsamenstelling EN 206 biedt ruimte voor een vervangingspercentage van 30 procent voor veel toepassingen. In Nederland is er de CUR Aanbeveling 112. In grote lijnen komt deze neer op de verantwoorde mogelijkheid tot 50 procent vervanging van grind door betongranulaat zonder dat de rekenregels voor betonconstructies aangepast behoeven te worden. Voor vervanging van meer dan 50 procent geeft deze aanbeveling aangepaste rekenregels. Ook zijn er diverse pilotprojecten uitgevoerd met 100 procent betongranulaat. Deze toepassing is verwerkt in onder meer fietspaden (betonverhardingen) en in bouwwerken. Er is daarmee al veel kennis voorhanden.

Stijging toepassing betongranulaat

Uit het VOBN-brancheverslag 2014 blijkt dat het aandeel betongranulaat, gerekend over alle betontoepassingen, 2,2 procent van de toeslagmaterialen vervangt. Daarmee is het gebruik gestegen met 2 procent ten opzichte van 2013. Voor alle partijen in de markt van opdrachtgever, aannemer, betonmortelleverancier en producent van betongranulaat liggen er kansen om het aandeel de komende jaren te verhogen. Daarbij is een streefpercentage voor álle betonconstructies belangrijker dan een enkel project met 100 procent vervanging.

Milieuvoordeel

Het milieuvoordeel van betongranulaat is relatief beperkt. De transportafstanden tussen sloop, breken en hergebruik in nieuw beton moeten kort zijn. Het moet worden gebroken en getransporteerd en moet qua milieubelasting worden afgezet tegenover minder winnen en transporteren van primaire grondstoffen. Bij toepassing van hogere percentages betongranulaat kan er ook een milieunadeel ontstaan met betrekking tot het gebruik van de hoeveelheid bindmiddel. Betongranulaat heeft een hogere waterbehoefte dan primair grind. Bij een te groot aandeel betongranulaat kan dit leiden tot een eis van meer cement omdat de norm een dwingende verhouding tussen water en bindmiddel voorschrijft. Op dat moment gaat het milieuvoordeel verloren.

Circulaire economie

De inzet van betongranulaat is en blijft van belang onder meer in relatie met de circulaire economie. Het beperkt de behoefte aan primaire toeslagmaterialen. Op voorwaarde van selectieve sloop, waarbij het beton zo schoon mogelijk wordt gebroken, ontstaat een vrijwel gesloten kringloop. Beton Bewust-keurmerkhouders kunnen u informeren over de mogelijkheden. Wanneer u wilt, berekenen zij met behulp van de CUR-tool Groen beton het milieueffect van het type bindmiddel en de hoeveelheid betongranulaat.

BetonInfra Nieuwsbrief, maart 2016