Betonstorten

Kort gestort

Berichten over betonprojecten in het nieuws:

juni 2019

Oranjekanaal krijgt doorgaand fietspad
De Krant van Midden-Drenthe

In Oranjekanaal wordt langs ‘de stille kant’van het Oranjekanaal tussen Hijken en Orvelte een verhard fietspad aangelegd. Het betonnen fietspad komt op het genoemde traject langs de onverharde wegen en niet in plaats van. Bij de Halerbrug komt na het spoor een fietsbrug. Er komt ongeveer 6 km fietspad, zodat er volgend jaar een 24 km lange doorgaande verharde fietsroute ligt van Hoogersmilde tot Wezuperbrug. De hoop is om in het najaar te beginnen. De aanbesteding is na de bouwvak. De klus gaat zo’n 8 ton kosten, waarvan de gemeente en provincie allebei de helft betalen.

Heiloo zet in op duurzaam wegbeheer
Uitkijkpost.nl
De gemeente Heiloo beheert in totaal maar liefst 1,16 miljoen m2 aan wegverhardingen. Dit moet volgens het nieuwe beleidsplan Wegbeheer 2018-2022 vooral duurzaam gebeuren. Speciale aandacht is er voor de fietspaden waar comfort en veiligheid voorop staan.
'Heiloo fietsdorp', lekker fietsen over strakke, gladde en veilige fietspaden. Dat kan als straks de fietspaden die kampen met wortelopdruk vervangen gaan worden door een verharding van betonelementen. Veelvuldig herstel van scheuren of het opnieuw leggen van tegels of asfalt behoort dan tot de verleden tijd. De nieuwe fietspaden gaan minimaal 60 jaar mee en zijn duurzaam en voordelig in onderhoud.

maart 2019

Duurzaam beton vertraagde openstelling
FlevoPost
Het fietspad langs de Houtribweg in Lelystad kon eind november vorig jaar slechts ten dele worden opengesteld. Door het koude weer was het beton nog onvoldoende uitgehard. Nadat al het beton was gestort ging het uitharden (te) langzaam. De oorzaak hiervan was de combinatie van een nieuwe duurzame betonsoort (met minder cement) en de lage temperatuur van de voorafgaande periode.

Gekleurd beton om natuurwaarden te beschermen
Stad Nijkerk.nl
Eind november 2018 werd het vernieuwde fietspad over de Zeedijk officieel in gebruik genomen. Vanwege de belangen voor de natuur werd het fietspad binnen tweeënhalve maand gerealiseerd. Het fietspad is verbreed en vormt onderdeel van de verbinding van een netwerk van fietsknooppunten. Het deel dat nu gereed is gekomen betreft het Nijkerkse deel van het fietspad tussen Bunschoten/Spakenburg en de Berencamperweg.
Het laatste stukje op Nijkerks grondgebied aan de overzijde van de Berencamperweg wordt in 2019 aangepakt, gelijk met de reconstructie van het deel van de Zeedijk dat op Puttens grondgebied is gelegen. Het fietspad is door de verbreding ook een stuk veiliger worden.
Duurzaamheid was een belangrijk thema bij de aanleg om natuurwaarden te beschermen. Zo is gebruik gemaakt van duurzaam beton en is ook de kleur van het fietspad aangepast aan het landschap.

Fietspad Nes-Buren is opgeknapt
Nieuw Dokkumer Courant
Het meest gebruikte fietspad op Ameland is eindelijk opgeknapt. Al jaren is het fietspad tussen Buren en Nes een onderwerp van gesprek tijdens verjaardagen en aan de keukentafel. Hobbels waren er een aantal jaren terug al uitgeschaafd. De nieuwe laag werd er daarna niet meer op aangebracht. Tot bijna onbruikbaar was de kleine kilometer wegdek inmiddels verworden.
Een flinke asfaltfreesmachine heeft eerst de totale asfaltlaag verwijderd. Met een nieuw betonnen wegdek rijden de fietsers eindelijk gerieflijk van Nes naar Buren v.v. Voor beton is gekozen omdat in het asfaltwegdek doorgroei van boomwortel uit de aanliggende beplanting plaatsvond.

Provincie test geluidswering in Soesterberg
Soester courant
Omgevingslawaai is niet goed voor onze gezondheid. Daarom voert de provincie Utrecht langs de Amersfoortsestraat in Soesterberg een proef uit met de Whiswall. De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. Geluidsreducerend asfalt slijt snel en geluidsschermen hebben impact op het uitzicht van omwonenden.
,,Het wordt steeds drukker op de wegen van onze kleine provincie. Daarom werken wij aan slimme oplossingen om geluidsoverlast van verkeer te beperken'', aldus de provincie in een persbericht. ,,In het Actieplan omgevingslawaai provincie Utrecht 2019-2023 is meer te lezen over de maatregelen die wij nemen. Samen met andere partijen zoeken wij naar de juiste balans tussen groen en groei.''
Bron video: 4SilenceBV

Veertig jaar gewacht op fietspad Riethoven-Eersel
Eindhovens Dagblad
In januari j.l. is het nieuwe fietspad tussen Riethoven en Eersel officieel in gebruik genomen. Voor de aanleg van het vrijliggende fietspad tussen de kern van Riethoven en buurtschap Walik heeft de gemeente Bergeijk 1500 vierkante meter bos gekapt.
Voor de aanleg van het fietspad moest de gemeente gronden aankopen en het bestemmingsplan wijzigen. En omdat de gemeente ook een duurzaamheidsambitie heeft, wilde de gemeente ook energiezuinige lampen langs het tracé. Dit leidde tot de aanleg van de huidige innovatieve oriëntatieverlichting.
Het recent aangelegde tracé, een ononderbroken betonnen fietspad van ruim een kilometer lang ten noorden van de Bisschop Rythoviusdreef, loopt parallel aan de weg. Sommige gebruikers van het traject hebben al veertig jaar op het pad gewacht en zijn blij. Dat zijn ook (ouders van) scholieren en recreanten, want niet alleen is weer een stukje van het regionale fietsnetwerk gerealiseerd, maar ook een veilige schoolroute voor de jeugd uit Riethoven naar Eersel.

december 2018

Fietspad Larserdreef wordt snelfietsroute
Flevopost
Het fietspad langs de Larserdreef in Lelystad is in de periode oktober- november 2018 gereconstrueerd. Het deel vanaf de rotonde Zuigerplasdreef tot het Shell-benzinestation aan het Larserpad is aangepast tot snelfietsroute, onder andere geschikt voor e-bikes.

Dit gedeelte van het fietspad is onderdeel van de snelfietsverbinding tussen station Lelystad en Lelystad Airport. Het bestaande asfalt wordt op dit deel vervangen door een rood betonnen fietspad en wordt verbreed naar 3,50 meter. De verbreding is nodig vanwege een verwachte toename van het (brom)fietsverkeer door de ontwikkeling van het vliegveld en de bedrijventerreinen. De aanpassingen zorgen ook voor een verbetering van de verkeersveiligheid, fietscomfort en herkenbaarheid en geeft invulling aan het raadsprogrammaonderdeel 'veilige fietsstad'.

Verbetering fietspad Lindevallei in 2020
Stellingwerf
Het college van B&W van Stellingwerf verwacht dat in 2020 met verbetering van het fietspad langs de Linde kan worden begonnen. Dat pad is volgens de raadsfractie van SDW nog 'in abominabele staat'.

In samenhang met de fietspadplannen wordt het natuurlijke karakter van de Linde hersteld. Met het inrichten van 22 nieuwe natuurgebieden langs de Linde worden de oude meanders open gegraven en wordt de oude loop van de Linde zoveel mogelijk hersteld.

Pad is 41 jaar oud
Het populaire fietstraject vanaf De Hoeve richting Wolvega verbindt de Lindevallei met de Rottige Meente en de Weerribben. De fietspaden zullen worden verbreed en verhard. De asfalt en schelpenpaden worden vervangen door beton. Door de verbreding kan men naast elkaar fietsen en is het eenvoudiger om tegenliggers te passeren.

Grindpad wordt betonpad bij Oudeschans
Westerwolde Actueel
Het fietspad bij Oudeschans bestond voor een deel uit grind. "Dit is niet goed te onderhouden door o.a. het verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen" vertelde wethouder Bart Huizing. Daarom is besloten dit gedeelte te verharden.

Beton voor busstation Joure
Jouster Courant
In november is het beton gestort voor het nieuwe busstation in Joure. Het storten van beton was verdeeld over drie dagen met in totaal zo'n 600 kuub beton. Eind december rijden de bussen over dit nieuwe busstation. Het busstation krijgt zes perrons. In het nieuwe jaar wordt de definitieve inrichting vormgegeven door de gemeente.

Flevoland investeert 20,5 miljoen euro in onderhoud infrastructuur
De Noordoostpolder
De provincie Flevoland heeft 22 onderhoudsprojecten op het programma staan voor 2019. Variërend van het vernieuwen van wegen en fietspaden tot het vervangen van aanlegsteigers en bomen. Zo zal er in 2019 ruim 40 kilometer weg worden onderhouden en bijna zes kilometer fietspad voorzien van duurzaam beton.

Groen licht voor financiering
Jan de Reus, gedeputeerde voor Infrastructuur is blij met de vaststelling: 'De kwaliteit van onze provinciale wegen zijn bepalend voor de bereikbaarheid van onze provincie, voor onze inwoners en bedrijven van groot belang, cruciaal voor onze economie. Goede en veilige wegen zijn dus een topprioriteit. Door jaarlijks te investeren in noodzakelijke onderhoudswerk blijven we als provincie vlot en veilig bereikbaar', aldus De Reus.

Duurzaamheid
Bij onderhoudswerkzaamheden en de vervanging van bijvoorbeeld asfalt speelt het aspect duurzaamheid een steeds grotere rol. Met het ondertekenen van de 'Green Deal Duurzaam GWW 2.0' en het opstellen van de Omgevingsvisie staan concrete doelstellingen op papier voor het reduceren van CO2-uitstoot. Om deze doelstellingen te behalen worden verschillende maatregelen toegepast. Ook het gebruik van duurzaam beton bij de aanleg van fietspaden en het verplicht hergebruiken van asfalt zorgen voor een verlaging van de CO2-uitstoot.

september 2018

Fietspad Driebergen Austerlitz eindelijk breder
Nieuwblad De Kaap
Als hazelwormen geen roet in het eten gooien, wordt het fietspad van Driebergen naar Austerlitz nog dit najaar verbreed. Het fietspad wordt intensief gebruikt, maar is eigenlijk te smal om elkaar veilig te passeren. Fietsen op de rijbaan is wel toegestaan, maar niet veilig. Als het sein op groen gaat, kan het fietspad langs de verlengde Traaij en de Traayweg worden verbreed tot 3 m en wordt het huidige asfalt vervangen door beton. Dat is volgens de gemeente comfortabel voor fietsers en niet heel verstorend voor de natuur.

Fietspad langs Drentse Mondenweg krijgt beton
Emmen Nu
Het asfalt van het fietspad langs de Drentse Mondenweg wordt in Nieuw-Buinen en op het gedeelte tussen Tweede Exloërmond en Valthermond vervangen door beton. Ook krijgt het pad nieuwe belijning.

Genemuiden beschikt sinds deze week over een groene kruising met klinkerprint.
Genemuiden-Actueel
De Nijverheidstraat is een belangrijke weg voor de industrie van Genemuiden. Op de kruising Nijverheidstraat – Inslag rijdt (vracht)verkeer, maar ook zijn er fietsers en voetgangers te vinden. Om deze kruising extra te laten opvallen, is een groene betonverharding aangebracht met een klinkerprint. De kleur maakt verkeersdeelnemers bewust van de verkeerssituatie. De verharding is geschikt voor het zware verkeer dat er dagelijks rijdt.

Robuuste rotondes naar de Poort van Stein
De Limburger
Tussen de A2 en de haven van Stein wordt in 2019 flink aan de weg getimmerd. Een deel van de snelfietsroute naar de Chemelot Campus wordt versneld gerealiseerd en voor zware trucks komen er vijf robuuste rotondes.

Rotondes
Vijf rotondes worden in 2019 op de Mauritsweg, Heidekampweg en Nieuwe Postbaan aangelegd dan wel aangepast. Alle rotondes worden in beton uitgevoerd en worden geschikt gemaakt voor bijzonder vervoer en transporten met extra lange voertuigen.

Snelfietspad
Ook is de aanleg van de snelfietsroute tussen Maastricht en de Chemelot Campus voorzien. Wat de laatste, door de provincie geïnitieerde voorziening betreft, gaat het om het tracé langs de Heidekampweg en Nieuwe Postbaan. Daar wordt sneller dan eerder gepland een 4,5 m breed snelfietspad aangelegd, om de aantrekkelijkheid van het gebruik van de fiets te vergroten.
Met de werkzaamheden is een investering van ruim vijf miljoen euro gemoeid.

Geel fietspad op kruin van dijk
SchagenInfra.nl
Op de Zeedijk in Nijkerk en Putten wordt een duurzaam in geel gekleurd betonnen fietspad aangelegd. Het pad verbindt Bunschoten-Spakenburg via Nieuw Hulckesteijn en de Berencamperweg met Strand Nulde te Putten. Het pad loopt hier over de kruin van de dijk van het Nuldernauw en het Veluwemeer. Het oude asfaltpad wordt vervangen door beton. Samen met natuurbelangenverenigingen is gekozen voor een gele kleur van het nieuwe pad. Hierdoor wordt het fietspad onderdeel van de omgeving. Een print in het beton geeft het wandelgedeelte aan.

De verwachting is dat deel 1 van het fietspad, tussen Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg, eind oktober van 2018 gereed is. Het tweede deel tussen Nijkerk en Putten staat gepland voor de periode september – oktober 2019.

Vliegveld Saba wordt van beton

Rijkswaterstaat heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na een succesvolle aanbesteding de renovatie van de start- en landingsbaan van het vliegveld op Saba gegund aan de combinatie Saba Roads and Construction en Den Ouden Aannemingsbedrijf.
Het project omvat het aanleggen van een helikopterplatform (18 x 18 m), het vervangen van de asfaltlaag van de start- en landingsbaan door beton (400 x 18 m), het aanpassen van de Airfield Ground Lighting en het vernieuwen van diverse markeringen.
De landingsbaan wordt aangelegd in stroken van 3 m breed, 18 cm dik en plaatafmetingen van 3 x 3 m. Betonkwaliteit is C20/25 met milieuklasse XF4.
De werkzaamheden vinden plaats in het toeristisch laagseizoen, van 10 september tot 9 oktober 2018. Gedurende die periode is de luchthaven gesloten.juli 2018

Schelpenpad wordt betonpad
Barneveldse Courant
Het door onkruid overwoekerde en onbegaanbare fietspad langs de Lage Boeschoterweg tussen de Hooiweg en de Hoge Boeschoterweg bij Garderen wordt definitief in ere hersteld. Het schelpenpad wordt nu uitgevoerd in beton, waardoor onkruid geen kans meer krijgt. Het fietspad maakt onderdeel uit van de recreatieve fietsverbinding tussen Voorthuizen en Garderen en het fietsknooppuntensysteem.

Strak fietspad Kleimeer
Langedijkerdagblad
Ook het laatste stuk van het fietspad Kleimeer in Geestmerambacht ligt er straks weer strak bij. In mei is dit gedeelte fietspad vervangen door beton. Het laatste stuk fietspad in Geestmerambacht dat nog opgeknapt moest worden, loopt over het fietspad Kleimeer, aan de westzijde van het gebied. Het gaat om ongeveer 1200 meter.

Meerjarenplan aanpak fietspaden
Het Kontakt Harderwijk
Door het Ermelose college van burgemeester en wethouders is een planning opgesteld voor de verbetering van de fietspaden. Tot 2022 is hiervoor een totaalbedrag benodigd van in totaal ruim 3,4 miljoen euro. De vervanging van het fietspad Speulderveld is naar voren gehaald. Het pad heeft een totale lengte van bijna 2,8 kilometer. De totale kosten van de werkzaamheden bedragen rond de 350.000 euro.Het Bergpad staat voor 2019 op de planning. Bij de reconstructie van het fietspad langs de Poolseweg wordt het asfaltbeton vervangen door beton. Het pad heeft een lengte van circa 3,3 kilometer, de kosten bedragen rond de 688.000 euro. In 2020 wordt ook gewerkt aan het Haspelpad en het Stakenbergpad. In 2021 en 2022 volgen de Postweg, Drieprinsenpad en het fietspad vanaf de Oude Tegterweg naar de Putterweg.

Aanleg rotonde in Halsteren
BN De Stem
Om de kruising Schoolstraat, Wouwseweg en Steenbergseweg in Halsteren veiliger te maken voor het verkeer, is de gemeente Bergen op Zoom half juni begonnen met de aanleg van een rotonde. Die moet eind augustus klaar zijn. Een groot deel van de Steenbergseweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Na het verwijderen van de stoplichten, het asfalt en de klinkervakken worden eerst de nutsvoorzieningen op orde gebracht en daarna wordt begonnen met de aanleg van de betonnen rotonde. Fietsers hebben straks op het verkeersplein voorrang op het gemotoriseerde verkeer.

Fietspad Urkerweg wordt van beton
Flevopost
Het huidige asfalt op het fietspad langs de Urkerweg wordt in de juli en augustus vervangen door beton. Het gaat om het stuk tussen de aansluiting met de Fazantendrift in Tollebeek en de Amaliahof op Urk. De betonwerkzaamheden duren ongeveer twee weken. Na de uithardingsperiode worden de bermen aangevuld en de belijning op het fietspad gezet. Daarna wordt het fietspad weer opengesteld.

maart 2018

Asfaltfietspad vervangen door beton
FlevoPost / Dronten
In de gemeente Dronten wordt eind april/begin mei 2018 de Fazantendreef gereconstrueerd. Zo zal onder meer het asfaltfietspad langs De Fazantendreef tussen De Boeg en De Oost vervangen worden door een betonnen fietspad en worden drie bushaltes voorzien van een betonnen rijbaan.

Nieuw fietspad zo strak als een biljartlaken
Emmen Nu
Zo strak als een biljartlaken ligt ie er in: het vernieuwde fietspad aan de noordzijde van de Houtweg. Waar fietsers in het verleden wel eens volledig geradbraakt aankwamen in het centrum of in de wijk Emmerhout, zoef je er nu met het grootste gemak over het vlakke beton. Eind september 2017 begonnen de werkzaamheden aan het fietspad dat bekend stond als een van de slechtste van Drenthe. De stugge wortels van de omringende bomen drukten zich hoe langer hoe meer door het asfalt heen en dat voelde je als je er met je fiets overheen peddelde. Hoewel de noordzijde er nu weer piekfijn bijligt, moet het pad ten zuiden van de Houtweg nog worden aangepakt.

Aanleg fietssnelweg Groningen – Assen
Dagblad van het Noorden
Het fietspad langs de oostzijde van het Noord-Willemskanaal tussen de Van Ketwich Verschuurbrug in Groningen en de fietstunnel bij de A28 in Haren is tot maart 2018 afgesloten geweest. In die tijd is een deel van de fietssnelweg tussen Assen en Groningen aangelegd. De kade is verbeterd en verhoogd. Daarna is het betonnen fietspad van 4 meter breed aangelegd.

Operatie 'betonpad' in Voorst moet fietsgemak vergroten
De Stentor
Een aantal recreatieve fiets- en asfaltpaden in de gemeente Voorst, met een totale lengte van bijna 6,4 kilometer, moet worden omgevormd tot betonpaden. Beton is duurzamer en fijner voor fietsers, omdat beton niet door boomwortels omhoog wordt gedrukt. Met de huidige ondergrond van asfalt of zandsteen (grauwacke) bestaat dit risico wel.

december 2017

'Slechtste fietspad' van Emmen is opgeknapt
Dagblad van het Noorden
De gemeente Emmen is in september begonnen met de vernieuwing van het fietspad tussen de wijk Emmerhout en het centrum van Emmen. Het fietspad dat deels door de Emmer Dennen gaat, had veel last van boomwortels en daarom werd het asfalt vervangen door beton. Het fietspad was met nog twee andere rijwielpaden in Emmen in de afgelopen zomer nog door lezers van Dagblad van het Noorden genomineerd als het 'slechtste fietspad van Drenthe'. Die twijfelachtige eer ging uiteindelijk naar de Hoofdweg in Eelde.
Volgens wethouder René van der Weide stond dit fietspad al langer op de wensenlijst om flink onder handen genomen te worden. Dankzij de extra negen miljoen euro van de gemeenteraad kan worden geïnvesteerd in wegen en fietspaden. Daardoor kan ook dit fietspad eindelijk worden vernieuwd. De gemeente Emmen heeft ongeveer 1.200 kilometer aan wegen en ruim 75 kilometer aan vrijliggende fietspaden in beheer.

Fietspad langs Oude Oever in Dalfsen wordt verbreed
VechtdalFM
V
anuit veiligheidsoogpunt wordt het fietspad langs de Oude Oever in Dalfsen verbreed naar tweeënhalve meter. Vanwege de duurzaamheid op de lange termijn wordt er gekozen voor onderhoudsarm beton en niet voor schelpen of een ander soort verharding. De kosten voor het vervangen van het fietspad worden geraamd op 380.000 euro. Het fietspad langs de Oude Oever is al jarenlang een bron van ergernis bij de gebruikers, waaronder aanwonenden en toeristen. Dat komt omdat tegenliggers elkaar soms te laat ziet en dat het vrijwel onmogelijk is om elkaar fatsoenlijk te passeren.

Coevorden stopt miljoenen in onderhoud wegen
Coevordenhuisaanhuis
Met een extra budget van drie miljoen euro en een structurele verhoging van € 500.000 per jaar, hoopt de gemeente een toekomstbestendig en acceptabel niveau van wegenonderhoud te kunnen realiseren.
Volgens wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden wil de gemeente met deze extra financiële middelen de komende jaren groot onderhoud uitvoeren aan de wegen in de gemeente. Het gaat vooral om wegen buiten de bebouwde kom. Hier is het onderhoud het hardst nodig. Al sinds 2010 is er bezuinigd op het onderhoud van het gemeentelijk wegenbestand. Deze bezuinigingen hebben zichtbaar effect gehad op de kwaliteit van het gemeentelijke wegennet.
Ook het onderhoud van (recreatieve) fietspaden moet de komende tijd een belangrijke impuls krijgen. Coevorden heeft in totaal 135 km aan fietspaden te onderhouden. Vooral de fietspaden in een omgeving met veel bomen hebben veel onderhoud nodig. Dit vanwege de boomwortelgroei. Uit inventarisatie is gebleken dat ongeveer 25 km fietspad risicovol is voor dit schadebeeld. Aan de hand van jaarlijkse inspecties, wil de gemeente in de komende jaren het asfalt bij deze fietspaden vervangen door beton, waardoor de onderhoudsbehoefte daalt.

Terneuzen vervangt tegelfietspaden door beton
PZC
De gemeente Terneuzen is na de zomerperiode begonnen met de eerste van een stel reconstructies van fietspaden in de stad Terneuzen. Tegelpaden worden omgevormd tot betonpaden. De tegels op de huidige fietspaden worden regelmatig omhoog gedrukt door boomwortels. Dat is gevaarlijk, en duur in onderhoud. Het aanbrengen van een betonverharding moet daar verandering in brengen. Beton is weliswaar duurder, maar gaat ook een stuk langer mee. De bestaande asfaltverharding is eraf gefreesd en een nieuwe fundering is aangebracht. Op deze fundering is een betonconstructie van 20 cm dik gelegd.

september 2017

Rondje Familiepad in Boswachterij Westerschouwen
OnsEilandSchouwen
Staatsbosbeheer opende in de zomer van 2017 het nieuwe Familiepad in Boswachterij Westerschouwen. Het 3 km lange pad is nu in beton aangelegd zodat families met kinderwagens en rollators er veilig overheen kunnen. Met de opkomst van het toerisme in de jaren zestig zijn in Boswachterij Westerschouwen verschillende fiets- en wandelpaden met tegels aangelegd. De tegels van de fietspaden zijn zo'n 15 jaar geleden al vervangen door beton en nu was het kleine rondje van het Familiepad aan de beurt. Alleen het Familiepad bestond nog uit tegels die steeds verzakten en weer recht gelegd moeten worden. De oude tegels zijn ter plaatse vermalen en in het nieuwe pad verwerkt. Een nieuwe en duurzame techniek. Door het gebruik van gebiedseigen materiaal heeft het pad dezelfde kleur als de ondergrond en een natuurlijke uitstraling.

Gemeente Roosendaal: printbeton moet onkruidgroei tegengaan
PZC
Printbeton is beton dat wordt gestort en ter plaatse kan worden bewerkt in verschillende motieven, reliëfs en kleuren. Voorbeelden zijn vormen als klinkers, tegels, kasseien of natuursteen. Een speciale coating op het beton voorkomt onkruid-, algen- en mosgroei, wat ook bestrijding hiervan overbodig maakt. "Als gemeente zochten we naar een minder intensieve manier voor bestrijding van onkruid. Het gebruik van printbeton is een duurzame oplossing tegen het onkruid tussen de stenen en ongelijk liggende bestrating", zegt Saskia Schenk, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Roosendaal. "We hoeven op deze manier minder onkruid te bestrijden. Dat brengt minder overlast en minder verkeershinder met zich mee. Het geeft ons straatbeeld een schoner en frisser aanzicht. Een aantal andere middenbermen wordt beplant, zodat in het straatbeeld ook een natuurlijke groene uitstraling behouden blijft."

Juni 2017

Tegels fietspad Berltsum vervangen door beton
Leeuwarder Courant
Er is 260.000 euro nodig om de betonnen tegels in het vrijliggende fietspad langs de Wiersterdyk vanaf Berltsum te vervangen door een gesloten verharding van beton. Het college van Menameradiel vraagt de gemeenteraad hier 130.000 euro voor uit te trekken. De andere helft wordt betaald door de provincie als Gedeputeerde Staten een klap geven op het positieve advies hierover. Het fietspad moet nu vaak hertegeld worden omdat worteldruk de tegels opstuwt en er gevaar is voor vallen.

Venlo bouwt Cradle to Cradle rotonde
Duurzaambedrijfsleven.nl
De gemeente Venlo start in juni 2017 met de bouw van een Cradle to Cradle-rotonde, waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame en herbruikbare bouwmaterialen. "De tijd is rijp om duurzaamheid te integreren in alles wat de gemeente Venlo doet", zegt wethouder Wim van den Beucken van gemeente Venlo in een persbericht. "Bij deze rotonde gebruiken we bijvoorbeeld beton zonder allerlei toevoegingen. Dat kun je hergebruiken als de rotonde aan het einde van zijn levensduur is. Bovendien gaat het veel langer mee dan asfalt."

De gehele rotonde inclusief het betonwerk wordt uitgevoerd door Den Ouden Groep uit Schijndel.

Parallelweg Schokkerringweg wordt fietspad
Omroep Flevoland
De parallelweg langs de Schokkeringweg in Noordoostpolder wordt in de zomer van 2017 omgebouwd naar een fietspad. Om te beginnen wordt het deel tussen Nagele en museum Schokland aangepakt. Het asfalt wordt daar weggehaald en er komt een betonnen fietspad voor in de plaats. In september moet het nieuwe fietspad helemaal klaar zijn. Dat betekent dat er straks langs de provinciale weg tussen Ens en Nagele geen aparte weg voor langzaam verkeer meer is. Volgens een woordvoerder is gekeken naar het gebruik van de weg en gekozen voor de veiligheid van de fietsers.

Maart 2017

Vervangen Brug te Erp
Colijn Aannemersbedrijf BV
In het buitengebied van Erp gaat Colijn Beton- en Waterbouw de huidige brug over het riviertje de Aa vervangen omdat deze is verzakt.

Raad akkoord met bijdrage aanleg fietspad De Mussels
dekrantvanmiddendrenthe.nl
Het vrijliggende fietspad langs De Mussels en De Vennen tussen Dwingeloo en Beilen, gaat er definitief komen. De raadscommissie is akkoord met een bijdrage van 350.000 euro voor de aanleg. Het betonnen fietspad moet zeker 2,25 meter breed worden en zal voor de start van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen worden.

Verkeersbrug en fietspad bij Bargerveen
Emmen.nu
In en rond het Bargerveen wordt gewerkt aan de aanleg van bufferzones bij Weiteveen en bij Zwartemeer. Deze maatregelen moeten voorkomen dat het natuurgebied uitdroogt en tevens de lokale waterhuishouding verbeteren. Tegelijkertijd worden er bestaande fiets- en wandelpaden verbeterd. Het nieuwe betonnen fietspad door het Schoonebeekerveld wordt medio april geopend.

November 2016

Aanleg betonnen snelweg Couvin (B)
Den Ouden
In Couvin (België) wordt een 2 x 10 km dubbelbaans betonnen autosnelweg inclusief vluchtstrook en op- en afritten aangelegd. De betonverhardingen bestaan uit dubbellaags doorgaand gewapend beton. De opdrachtgever is BAM Contractors (voorheen Betonac), Den Ouden brengt samen met Roos Groep de betonverhardingen aan.

Nieuw busstation deels in gebruik
Leeuwarden VrijBaan
De bussen in Leeuwarden gaan binnenkort gebruikmaken van de nieuwe bushaltes van het heringerichte busstation. In oktober stortte aannemer Dekker bouw & infra het beton voor de nieuwe bushaltes. Het werk is nog niet klaar, de herinrichting van de rest van het stationsgebied gaat gewoon door.

September 2016

Bredere fietspaden met beton zijn bestand tegen druk van boomwortels
de Stentor
Enkele fietspaden in Putten krijgen een flinke opknapbeurt. De te smalle fietspaden worden aangepast aan de richtlijn van 2,50 meter. Ook de verharding wordt vervangen. Nu is dat nog asfalt en dat wordt beton. Beton is minder gevoelig voor de opwaartse druk van boomwortels.

Augustus 2016

Start werkzaamheden Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer
Verkeerinbeeld.nl
Tussen Groningen en Ten Boer wordt een Fietsroute Plus aangelegd: een fietspad dat breder (3 m) en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Het fietspad wordt uitgevoerd in beton.

Schelpenpad legt het af tegen beton
Leeuwarder Courant
Toeristen zijn gek op de Terschellinger schelpenpaadjes, maar gedeeltelijke vervanging door beton is beter voor de duurzaamheid en veiligheid.

Paden Bussloo in beton gegoten
De Stentor
Recreanten en andere gebruikers van de fiets- en wandelpaden in recreatiegebied Bussloo moeten rekening houden met hinder. De asfaltverharding maakt plaats voor beton.

Juli 2016

Fietspad Zuiderzeestraatweg moet veiliger
De Puttenaer.nl
Er komt een vrijliggend in twee richtingen te berijden betonnen fietspad aan de noordzijde van de Zuiderzeestraatweg tussen de nieuwe ...

Verbetering van fietspad Houtbeekweg-Kootwijkerdijk
Barneveld Vandaag
Het fietspad krijgt een betonnen verharding wat de vlakheid en het comfort van het fietspad ten goede komt...

Onderhoud fietspad Burgemeester Vos van Steenwijklaan
Nieuwsbank
Tijdens de onderhoudsactiviteiten wordt het asfalt van het fietspad vervangen met beton dat veel langer meegaat dan asfalt. Ook de oversteken van ...

Fietspad Maatgravendijk Zwolle afgesloten
De Stentor
Het fietspad aan de Maatgravendijk is tot en met zaterdag 30 juli 2016 afgesloten. Het fietspad, dat onderdeel is van Rondje Zwolle, krijgt beton...

Maart 2016

Beton vervangt natuursteen
Dichterbij.nl
Het natuursteen op het busgedeelte op het Stationsplein in Haarlem wordt vervangen door beton. Dat wil het college van B en W nadat geconcludeerd is dat in de praktijk natuursteen niet goed bestand is tegen de belasting van het busverkeer...

Fietspad Westflanktracé ligt er bijna
Ermelovannu.nl
Op 25 mei 2016 zijn de mannen van Wegenbouwbedrijf Roos begonnen met het leggen van het betonnen fietspad in het Veldwijkerbos, naast de Oude Nijkerkerweg. Het fietspad is een onderdeel van de geplande Westflanktracé.

Beton in de strijd tegen verzakken
De Stentor
... Komend voorjaar wordt om te beginnen de opgeknapte Zandvoortweg aan de rand van Hasselt opgeleverd met een betonnen deklaag...

Niet de fietsers maar de auto's rijden de fietspaden kapot
DeDrontenaar.nl
,,Opknappen'', zo noemen ze bij de provincie het vervangen van een asfalt-fietspad door een betonnen fietspad. Of de fietsers het ...

December 2015

Fietspaden Eelderwolde en Bunne in beton gegoten
Vries.nu
Maandag 9 november is aannemer Becono gestart met de reconstructie van het fietspad op de Madijk (Bruilweering-Bakkerslaan) in Eelderwolde en …

Fietspad Genemuiden afgesloten
De Stentor
... 9 november tot en met 4 december omgevormd tot een betonnen fietspad. ... Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten voor verkeer.

Nieuw fietspad van beton langs Laagsestraat in Oud-Ootmarsum
Tubantia
De gemeente Dinkelland is ervan overtuigd een goede zet te hebben gedaan om een deel van het fietspad langs de Laagsestraat ingrijpend te reconstrueren. …

Fietspad Nes-Buren is opgeknapt
https://nieuwedockumercourant.nl/artikel/748065/fietspad-nes-buren-wordt-opgeknapt.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Nieuw Dokkumer Courant
Het meest gebruikte fietspad op Ameland is eindelijk opgeknapt. Al jaren is het fietspad tussen Buren en Nes een onderwerp van gesprek tijdens verjaardagen eraan de keukentafel. Hobbels waren er een aantal jaren terug er al uit geschaafd. De nieuwe laag werd daarna er niet meer op aangebracht. Tot bijna onbruikbaar was de kleine kilometer wegdek inmiddels verworden.
Een flinke asfaltfreesmachine heeft eerst de totale laag asfaltlaag verwijderd. Met een nieuw betonnen wegdek rijden de fietsers eindelijk gerieflijk van Nes naar Buren v.v. Voor beton is gekozen omdat in het asfaltwegdek doorgroei van boomwortel uit de aanliggende beplanting plaatsvond.