Rotonde luchtfoto

Kwaliteitsplan

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Een kwaliteitsplan is een onderdeel het kwaliteitssysteem en projectsysteem. Hierin worden de organisatie, (specifieke) uitvoeringsmethoden, het in te zetten materieel en de volgorde van handelingen die relevant zijn voor de kwaliteit van een product, project of contract beschreven. Tevens wordt aangegeven hoe bij bepaalde optredende problemen gehandeld zal worden.

Bij een project met een min of meer uniek karakter is het kwaliteitsplan een aanvulling op het kwaliteitssysteem van het bedrijf. Een kwaliteitsplan is dus een projectgericht instrument voor procesbeheersing, dat gebaseerd is op het kwaliteitshandboek van de (gecertificeerde) aannemer. Een belangrijk element daarin is de wijze waarop de opdrachtnemer met tekortkomingen omgaat en welke kwaliteitsnormen hij hanteert om het risico tot falen zo klein mogelijk te houden.