Rotonde luchtfoto

Kwaliteitsborging

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De opdrachtgever heeft de taak de ingediende kwaliteits- en keuringsplannen te toetsen, te controleren en zo nodig bij te sturen. In een kwaliteitssysteem wordt vastgelegd welke onderdelen worden beoordeeld, getoetst, gecontroleerd, gekeurd en geverifieerd. Hierin staat ook hoe, door wie en wanneer dit gebeurt. Verificatie van resultaten vindt meestal pas achteraf plaats in de vorm van een eindcontrole. Bij de uitvoering van werken onder kwaliteitsborging wordt deze verificatie zo vroeg mogelijk uitgevoerd en liefst parallel aan de bedrijfscontrole.

Wanneer de opdrachtgever en de opdrachtnemer de kwaliteitszorg aanpakken zoals hier globaal is beschreven, zal dit leiden tot kwaliteitsborging: het in samenwerking zodanig inrichten van het bouwproces dat het voorgeschreven resultaat en de kwaliteit met de grootst mogelijke zekerheid worden bereikt en aantoonbaar zijn.