Rotonde luchtfoto

Wegtypen volgens Duurzaam Veilig

  • 18 november 2021

De indeling van wegtypen volgens Duurzaam Veilig onderscheidt drie hoofdtypen:

  • erftoegangswegen (het toegankelijk maken van bestemmingen);
  • gebiedsontsluitingswegen (het bereikbaar maken van gebieden);
  • stroomwegen (het snel verwerken van doorgaand verkeer).

De principes van ‘Duurzaam Veilig’ zijn opgenomen in het ‘Handboek wegontwerp 2013’ [6]. Het concept van ‘Duurzaam Veilig’ is erop gericht ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. De uitgangspunten in het ‘Handboek wegontwerp 2013’ hebben vooral betrekking op de inrichting van wegen in relatie tot de weggebruikers.

Voor de wegbouwkundig ontwerper is vooral het normaal-dwarsprofiel van belang (Overzicht wegtypen en dwarsprofielen met Essentiële Herkenbaarheidkenmerken). De indeling in (rij)stroken en de markeringen in betonwegen, bepalen mede de plaats van eventuele voegen. Voor normaal-dwarsprofielen en het verkeerstechnisch en geometrisch inrichten van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen binnen de bebouwde kom, is er de ASVV 2012 [7]. Het ‘Handboek wegontwerp 2013’ richt zich op het ontwerp van wegen buiten de bebouwde kom. Voor autosnelwegen wordt de ‘Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen’ gehanteerd. Specifieke uitgangspunten voor het wegbouwkundig ontwerp zoals verkeersintensiteit en verkeerssamenstelling, blijven daarin echter buiten beschouwing.

D3001_figuur1.jpg