Rotonde luchtfoto

Contracteisen

  • 18 november 2021

De gebruikswaarde van een betonverharding is, behalve van een goed ontwerp, afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering. Kennis van zaken, vakmanschap, de inzet van het juiste materieel en zorgvuldig werken bij verschillende weersomstandigheden zijn belangrijke aspecten. Een voorwaarde voor een goede uitvoeringswijze begint bij het omschrijven van de bouwvraag, dus met het stellen van de juiste contracteisen.

Bij een traditionele uitvoeringswijze maakt het bestek, met de aanvullende voorwaarden, deel uit van het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In het bestek is het ontwerp uitgewerkt en wordt de aanleg van de verharding met de materialen, kwaliteitseisen en voorwaarden beschreven. In de Standaard RAW Bepalingen zijn besteksbepalingen, bestekseisen en voorwaarden voor betonverhardingen opgenomen. Hierin worden eisen en voorwaarden gesteld aan de bouwstoffen, de betonspeciemengsels en aan de uitvoering. In grote lijnen gaat het om:

  • de sterkteklasse en de milieuklasse van het beton;
  • het vervaardigen, transporteren en lossen van de betonspecie;
  • het verwerken en het verdichten van de betonspecie;
  • de nabehandeling;
  • het maken van de voegen;
  • stroefheid, textuurdiepte, vlakheid, druksterkte en laagdikte.

De laatste jaren wordt in de Design & Construct-opdrachten steeds vaker gebruikgemaakt van principes die voortkomen uit functioneel specificeren. Oplossingsvrij specificeren (OVS) maakt het mogelijk om de bouwbehoefte te formuleren op basis van gewenst functioneren [25]. Oplossingsvrij specificeren gaat uit van het analyseren van de behoefte; het beschrijven van functies. Daarin wijkt de methode af van meer gebruikelijke methodieken die vaak gericht zijn op de ontwerpoplossingen. De methode oplossingsvrij specificeren wordt door opdrachtgevers veelal ingezet voor het opstellen van geïntegreerde contracten. Hierbij wordt een open vraag gesteld aan de markt, die daarop kan reageren met de best passende oplossing.