Rotonde luchtfoto

Werkterrein

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Voor het opzetten van een mobiele betoncentrale moet een voldoende groot werkterrein in de omgeving worden gezocht voor gebouwen en/of keten, installaties, opslagplaatsen voor toeslagmaterialen, cementsilo’s, hulp- en vulstoffen en parkeergelegenheid voor (reserve)machines en voertuigen. De keuzemogelijkheden zijn vaak beperkt. Ook omdat er voor het plaatsen van een mobiele betoncentrale een vergunning nodig is in het kader van de Wet Milieubeheer (stofoverlast en geluidshinder). Voor de productie van beton is water nodig. Dit moet bij een mobiele betoncentrale dus aanwezig zijn in de vorm van:

  • leidingwater;
  • oppervlaktewater;
  • bronwater (diepwel aanboren).
Voor de beide laatste manieren van watergebruik moet worden onderzocht of het water voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN 1008 [12] met betrekking tot chemische samenstelling, chloridegehalte, bindtijd- en sterkteontwikkeling.

Het werkterrein moet voldoen aan eisen als afsluitbaarheid, stroom- en watervoorziening en aansluitingen op de openbare weg. Het moet bovendien goede aan- en afvoerwegen hebben voor de aanvoer van de materialen en de afvoer van de betonmortel naar het werk. Daarbij is het van belang dat de aan- en afvoer van materialen elkaar niet hinderen.

Om verontreiniging van zand, grind en/of steenslag in de opslag te voorkomen, is het van belang het werkterrein te voorzien van minimaal een halfverharding, bijvoorbeeld menggranulaat. Beter is het terrein te verharden met een dichte afwaterende verharding, zoals asfalt of beton. Aanbevolen wordt om de opslagplaatsen van de verschillende toeslagmaterialen van een aanduiding van de soort te voorzien, bijvoorbeeld ‘steenslag 4/8’ en ‘steenslag 8/16’.

De wijze waarop de grondstoffen worden aangevoerd, is mede bepalend voor de grootte van het werkterrein. Het maakt uit of de materialen in grote hoeveelheden per schip (1.200 tot 1.500 ton), of in kleinere hoeveelheden per vrachtwagen (circa 35 ton) worden aangevoerd. De toeslagmaterialen moeten gescheiden worden opgeslagen. Bij ruimtegebrek kunnen scheidingswanden van stalen platen of betonnen keerwanden worden toegepast. Aanbevolen wordt om een buffervoorraad van de verschillende soorten materialen voor een aantal werkdagen aan te leggen om een eventuele stagnatie in de aanvoer te kunnen opvangen. Verder is het aan te raden een werkplaats in te richten om kleine mechanische storingen met zo weinig mogelijk tijdverlies op te kunnen heffen.

D3006_figuur 8.jpg

Figuur 8 Molenterrein nabij het werk