Rotonde luchtfoto

Kwaliteitszorg

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Tot voor enkele jaren geleden werd alleen gebruik gemaakt van de klassieke contractvorm, waarbij de verantwoordelijkheden voor ontwerpen en uitvoeren voor de directie gescheiden zijn van de aannemers en adviseur. Laatstgenoemden hadden daarbij hun eigen traditionele rol en een eigen juridische relatie met de opdrachtgever. Hierbij werd gebruik gemaakt van RAW-bestekken. In de afgelopen jaren hebben een groot aantal andere contractvormen hun intrede gedaan. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Geïntegreerde contracten
  Hierbij stelt de opdrachtgever een functionele en/of technische vraagspecificatie op. Op basis van de functionele en/of technische vraagspecificatie biedt de opdrachtnemer, op basis van een integraal ontwerp- en uitvoeringstraject, een complete oplossing aan. Daardoor ligt de verantwoordelijkheid voor ontwerp, uitvoering en eventueel onderhoud bij de opdrachtnemer. De hierbij gehanteerde contractvormen kunnen zijn:
  • Design and Construct/Build (D&C/B)
  • Engineering and Construct (E&C)
  • Design, Construct & Maintain (DC&M)
  • Prestatiecontract
  • Turnkey contract
 • Extra geïntegreerde contracten
  Bij deze contracten wordt een totaalovereenkomst vastgelegd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De financiering, het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en/of de exploitatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De hierbij gehanteerde contractvormen kunnen zijn:
  • Finance, Design, Build, Own, Operate, Maintain and Transfer (FDBOOMT)
  • Finance, Build, Own, Operate, Maintain and Transfer (FBOOMT)
  • Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO)
  • Design, Build, Finance and Operate (DBFO)$$Build, Own, Operate and Transfer (BOOT)
 • Bouwteamovereenkomst
  • Hierbij sluit de opdrachtgever een bouwteamovereenkomst met een opdrachtnemer (aannemende partij) en een adviseur. De partijen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om te komen tot een realisatiecontract. De intentie is dat de opdrachtnemer de uitvoering voor zijn rekening neemt. De hierbij gehanteerde contractvorm is de ‘Bouwteamovereenkomst’.
 • Strategische contracten
  Bij de strategische contractvorm neemt de opdrachtgever het initiatief tot het sluiten van een overeenkomst met meerdere partijen. Hierbij functioneren ze op basis van gelijkwaardigheid, waarbij de partijen tezamen opereren als opdrachtgever. De hierbij gehanteerde contractvormen kunnen zijn:
  • Alliantie
  • Co-makership
  • PPS-constructie
Uit het voorgaande blijkt dat er tal van contractvormen bestaan en dat iedere contractvorm daardoor ook een andere vorm van kwaliteitszorg en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Het is daarbij tevens afhankelijk vanaf welke fase dit ingestoken en op welk abstractieniveau. Hierbij komt ook, dat de wereld van kwaliteitsmanagement (systeemgerichte contractbeheersing, risicomanagement, systems engineering, uniforme primaire processen et cetera.) complexer is geworden dan bij contracten met een RAW-bestek. Het voert in het kader van deze kennismodule te ver om hierop verder in te gaan. Van belang is echter dat tal van zaken, zoals het controleren en keuren van producten en halfproducten overeind blijft. Dit wordt in de volgende paragrafen behandeld.