Rotonde luchtfoto

Rijbaan en overrijdbare strook

  • 18 november 2021

De rijbaan kan in ongewapend, vezelbeton of doorgaand gewapend beton worden uitgevoerd. Bij een uitvoering in ongewapend of vezelbeton zijn voegen nodig. Bij vezelbeton zijn minder voegen nodig dan bij ongewapend beton. Bij doorgaand gewapende beton-verhardingen vangt de wapening de krimp op en verdeelt deze in een fijnmazig scheurenpatroon. In de onderstaande tabel is de benodigde wapening voor beton in de sterkteklasse C35/45 aangegeven. Vanwege een betere krimpbeheersing wordt aanbevolen de wapening hoger in de doorsnede aan te brengen.

Tabel 2 Benodigde wapening bij een rijbaan met een standaarddikte van 0,250 m in cementbeton C35/45
WapeningEnkelstrooksTurborotonde
Ontwerppraktijk tot 2011
Rotonde langswapening (boven)∅ 16-125∅ 16-125
Rotonde dwarswapening (boven)∅ 12-300∅ 12-300
Aanrijplaten langswapening∅ 16-125∅ 16-125
Aanrijplaten dwarswapening∅ 12-300∅ 16-300
Bijlegwapening zijkanten rijbaan
(over breedte van 0,5 m)
∅ 12-62,5∅ 12-62,5
Hoogteligging wapening1/2 H + 45 mm1/2 H + 45 mm
Wapening onder hoek van 60 gradenjaja
Ontwerppraktijk vanaf 2011
Rotonde langswapening (boven)∅ 20-180∅ 20-180
Rotonde dwarswapening (boven)∅ 12-600∅ 12-600
Aanrijplaten langswapening∅ 20-180∅ 20-180
Aanrijplaten dwarswapening∅ 12-600∅ 12-600
Bijlegwapening zijkanten rijbaan
(over breedte van 0,5 m)
∅ 12-90∅ 12-90
Hoogteligging wapening1/2 H + 33 mm1/2 H + 33 mm
Wapening onder hoek van 60 gradenjaja

De in de tabel opgenomen wapening is ontleend aan de praktijk van provincie Noord-Brabant. De provincie past vanaf 2011 staven Ø20 toe. Bij een standaard handelsmaat van 14 m moet deze staaf door twee of drie man worden getild (34,5 kg). De staven Ø16 zijn gemakkelijker te hanteren en bij het vlechten beter te buigen (22 kg). Wel is er in de doorsnede minder ruimte beschikbaar wanneer de wapening in drie lagen in een doorsnede wordt aangebracht. Dit kan het geval zijn wanneer de wapening van de aanrijplaten in de rotonde worden verankerd.

De toepassing van staven Ø16 is iets economischer, omdat iets minder staal nodig is: 1608 mm²/m¹ versus 1745 mm²/m¹ bij resp. Ø16-125 en Ø20-180. Rijkswaterstaat hanteert bij rotondes een langswapening Ø16-120. Een excentrische ligging naar boven is hierbij toegestaan. De betondekking bij rotondes van Rijkswaterstaat moet ten minste 80 mm bedragen. Bij de rotondes van de provincie Noord-Brabant bedraagt de dekking bij de standaardbetondikte van 250 mm, 72 mm. Meer informatie over wapening in doorgaand gewapende betonverhardingen is te vinden in het onderdeel ‘Doorgaand gewapende betonverhardingen’.

Bij uitvoering in ongewapend of vezelbeton is een krimplangsvoeg tussen de rijbaan en de overrijdbare strook nodig. Bij doorgaand gewapend beton wordt in langsrichting doorgaand gewapend. Wanneer de breedte groter is dan 5,5 m, dan wordt ook in dwarsrichting gewapend. Om het aanbrengen van wapening in dwarsrichting te voorkomen wordt soms een verhoogde rijbaanscheiding aangebracht, waardoor ook de rijbanen worden gescheiden.