Rotonde luchtfoto

Schades

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Voor het kiezen van een reparatietechniek is het essentieel om, voordat tot reparatie wordt overgegaan, de schade en de oorzaak van de schade goed vast te stellen. Niet elke reparatiemaatregel leidt namelijk bij ieder type schade tot een evengoed resultaat. Daarom volgt in dit hoofdstuk een overzicht van de meest voorkomende schades aan cementbetonwegen.

De verschillende beschreven schades zijn visueel te beoordelen, volgens het Handboek visuele inspectie [2], of met meetmethoden vast te stellen. De schades kunnen afzonderlijk of in combinatie met andere schades voorkomen. Dit hoofdstuk geeft per schadetype diverse aanwijzingen voor mogelijke reparatietechnieken. In de praktijk zal niet elke mogelijke maatregel even goed aansluiten op de aanwezige randvoorwaarden. Daarom is het altijd zaak de toepasbaarheid en de kosteneffectiviteit van de reparatietechnieken van geval tot geval te bekijken. Voor het definitief bepalen van de reparatietechniek moeten de volgende aspecten bekeken worden:

  • oorzaak van de schade;
  • te stellen eisen aan de constructie;
  • gewenste levensduur;
  • aard en omvang van de reparatieplekken;
  • uitvoeringsaspecten;
  • kosten.
In de volgende paragrafen komt per reparatiemethode de vraag aan de orde of deze geschikt, voorwaardelijk geschikt of niet toepasbaar is voor bepaalde schades. Als uitgangspunt hierbij geldt in de eerste plaats de techniek. Economische overwegingen hebben geen rol van betekenis gespeeld bij de invulling van de tabellen.

Geschikt (+)
De techniek is zonder meer geschikt om toe te passen op de vastgestelde schade. Dit betreft dus de technische geschiktheid. Of deze techniek wel of niet de voorkeur krijgt, hangt af van de omvang van de schade en economische overwegingen.

Voorwaardelijk geschikt (0)
De techniek is op zich geschikt, maar niet onder alle omstandigheden en voorwaarden even gunstig om uit te voeren.

Niet toepassen (-)
In eerste instantie is de techniek als een optie te beschouwen, maar de effectiviteit van de reparatietechniek op de specifieke schade is niet groot. Daarom is het niet zinvol om deze in het gegeven geval uit te voeren; deze techniek is af te raden.

Niet aan de orde (x)
Dit houdt in dat de techniek voor deze schade niet aan de orde is. De tabel is niet ingevuld.