Rotonde luchtfoto

Beschrijving maatregel

 • 18 november 2021
 • Techniek
CROW Kennisplatform

Voorbereiding
Van tevoren is het belangrijk om de oorzaak van de geconstateerde schade vast te stellen. Ook moet de omvang van het reparatiewerk nauwkeurig bepaald worden. In de praktijk blijkt vaak het aantal te vervangen platen (bij schade door zetting) foutief te worden ingeschat. De naastliggende platen zijn vaak ook in hun ligging verstoord.

Uitvoering
De te vervangen plaat moet rondom over de gehele dikte van de plaat worden ingezaagd. Hierbij bestaat het risico van vastlopen van de zaag door de temperatuurwerking van de wegstrook. Bij een gedeeltelijke plaatvervanging moet de zaagsnede van het contactvlak oud-nieuw loodrecht zijn om eventueel spatten te voorkomen. Voorkomen moet worden dat naastliggende platen bij de sloopwerkzaamheden schade oplopen. Bij een gedeeltelijke plaatvervanging moet tenminste een strook van 1,5 tot 2,0 m worden vervangen om balkwerking te voorkomen. Ook het resterende deel moet tenminste deze afmetingen hebben.

Afhankelijk van de verkeerssituatie en het toelaatbare risico op beschadiging van de naastliggende platen, met name voegkanten, moeten extra maatregelen worden getroffen. Zo is het mogelijk extra zaagsneden aan te brengen en tijdens het slopen hardboard in de voegen te plaatsen. Verder is door zaagsneden de plaat ook in kleinere delen op te delen. Nadat hijsogen zijn aangebracht, zijn deze stukken uit de verharding te hijsen.

Na het verwijderen van de oude beschadigde plaat moet de fundering worden hersteld. Als de oorspronkelijke constructie verdeuveld is, worden nieuwe deuvels in de dwarsvoegen aangebracht. Bij gedeeltelijk vervanging van platen moeten deze ook in de zaagvoeg worden aangebracht. In de langsvoegen zijn eventueel koppelstaven aan te brengen, afhankelijk van de situatie bij de naastliggende platen. Tenslotte wordt de nieuwe plaat gestort. In sommige gevallen is het raadzaam voor het storten een laag plastic te leggen om aanhechting met de fundering te voorkomen. Het oppervlak van de verse beton heeft nabehandeling nodig om te snelle uitdroging en aantasting door het weer (met name regen) te voorkomen. Overwogen kan worden om snelhardende beton toe te passen (zie 'Uitvoering versnellende maatregelen'). Voor het geheel of gedeeltelijk vervangen van platen zijn onder andere nodig:

 • een zaag voor het in stukken zagen van de oude betonplaat;
 • een sloophamer voor het opbreken van de oude betonplaten;
 • (eventueel) een boor voor het aanbrengen van hijsogen;
 • funderingsmateriaal voor het herstellen van de fundering;
 • boor voor het boren van gaten voor de aan te brengen deuvels en koppelstaven;
 • deuvels en eventueel koppelstaven;
 • cementbeton;
 • een afrijbalk en verdichtingsapparatuur;
 • nabehandelingsmiddelen.
Na het aanbrengen van de betonplaat moeten de voegen hersteld worden. Een dagproductie van vier platen of meer is haalbaar, afhankelijk van het aantal aaneengesloten platen en de inzet van personeel.
D3007_figuur 19.jpg

Figuur 19. Ingezaagd en machinaal gebroken van aaneengesloten platen

Versnelde uitvoering
Bij het vervangen van platen of gedeelten van platen zal in veel gevallen een snelle openstelling voor het verkeer moeten plaatsvinden. Dit is uitsluitend mogelijk bij de toepassing van snel verhardend beton. De ontwikkeling van de sterkte van het beton is afhankelijk van het betontype (cement, hulpstoffen etc.) en de temperatuur (mortel en omgeving). De betonsamenstelling moet ontworpen zijn op de heersende temperaturen. Dit betekent dat in de zomer de betonsamenstelling anders kan zijn dan in de winter. Omdat bij snel verhardend beton de verwerkingstijd zeer kort is, is het van belang dat de mortel op, of in ieder geval in de directe nabijheid van het werk wordt gemengd en dat ervaren aannemers deze werkzaamheden uitvoeren.

Op de volgende foto’s is de werkvolgorde voor het vervangen van platen of gedeelten van platen weergegeven.

D3007_figuur 20.jpg

Figuur 20. Aanbrengen zaagsneden over totale betondikte

D3007_figuur 21.jpg

Figuur 21. Verwijderen beton d.m.v. kraan (of uithijsen)

D3007_figuur 22.jpg

Figuur 22. Boren van gaten voor deuvels in de dwarsvoegen en koppelstaven in de langsvoegen

D3007_figuur 23.jpg

Figuur 23. Afwerken betonverharding

Resultaat
Door het geheel of gedeeltelijk vervangen van platen wordt de betonverharding ter plaatse van de reparatie weer zo goed als nieuw. Afhankelijk van de achterliggende oorzaak van de schade zal de reparatie een kortere of langere levensduur hebben.