Rotonde luchtfoto

Agrarische bedrijfsverhardingen

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Beton wordt al vele decennia toegepast als verharding op diverse soorten agrarische bedrijven: in de veeteelt, de akkerbouw en ook in de planten- en groenteteelt.

Door schaalvergroting en veranderde milieuwetgeving worden de eisen aan agrarische bedrijfsverhardingen steeds hoger. De schaalvergroting in de land- en tuinbouw leidt tot meer, breder én zwaarder verkeer op het agrarische bedrijf. Dit geldt niet alleen voor de aan- en afvoer van producten, veevoeders en dieren, maar ook voor het interne transport op het bedrijf. Denk aan oogst, voer­opslag en mesttransport.

Beton heeft een belangrijke plaats verworven als verhardingsmateriaal voor agrarische bedrijfswegen en -verhardingen. Zowel ter plaatse gestort als in geprefabriceerde vorm. Een betonverharding levert voor de agrariër een aantrekkelijke, duurzame oplossing.

P347-Erfverharding.jpg

Erfverharding

Bij storten gaat de voorkeur uit naar ongewapend beton. Het toepassen van wapening of vezels is technisch gezien niet nodig. In het verleden werd hier soms anders tegenaan gekeken. ‘In beton moet altijd ijzer zitten’ was een gedachte die bij veel agrariërs leefde.

Gelet op de lange levensduur van een betonverharding moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen wat betreft de breedte en de aslasten van landbouwmachines.

Teeltvloeren
Met beton zijn verantwoorde en duurzame teeltvloeren met eb- en vloedsysteem en vloerverwarming te realiseren, die voldoen aan de geldende voorschriften en richtlijnen. Verwarmde betonvloeren in kassen worden voornamelijk toegepast in bedrijven die (jonge) potplanten en perkplanten (op)kweken. Het gebruik van verwarmde kasvloeren is met name interessant vanwege:
  • de hoge efficiëntie in ruimtegebruik;
  • de goede mechanisatiemogelijkheden met efficiënt intern transport;
  • de flexibiliteit wat betreft teelten, potafstanden en meer;
  • de gelijkmatige verwarming;
  • het gebruik van laagwaardige warmte in de vloerverwarming;
  • de gelijkmatige watergift bij gebruik van een eb- en vloedsysteem;
  • de geslotenheid van het watersysteem door recirculatie van het beregenings- of eb- en vloedwater, zodat aan milieueisen voor oppervlakte- en grondwater wordt voldaan.

De teeltvloer wordt uitgevoerd in beton met wapeningsnetten; aan deze netten worden de verwarmingsslangen bevestigd. De vloervelden worden aangelegd onder een licht afschot naar een goot. Via deze goot kan water worden aangevoerd (‘opgezet’) en afgevoerd. Het water kan later met aanvulling van voedingsstoffen worden hergebruikt.

P347-Kasvloer.jpg

Kasvloer

Voeropslag
In sleufsilo’s worden snijmais, kuilgras en natte bijproducten opgeslagen. Tijdens het inkuilen krijgen sleufsilovloeren te maken met grote belastingen. Daarom moeten ze constructief aan hoge eisen voldoen. Daarnaast moeten deze vloeren bestand zijn tegen het invreten van perssappen afkomstig van deze producten. Deze sappen hebben een zeer hoge zuurgraad.

P347-Opslag.jpg

Opslag voor kuilvoer

De grote belastingen en de inwerking van agressieve stoffen stellen de duurzaamheid van het beton op de proef. Prefabbetonplaten en -wanden en ter plaatse gestort beton zijn zeer geschikte oplossingen voor sleufsilo’s. Ook de combinatie van een gestorte betonvloer met wanden van prefab beton is een goede optie voor een sleufsilo. De dichtheid van de betonvloer bepaalt de weerstand tegen invreten door perssappen. Om de kans op invreten te verlagen, kunnen voorzieningen worden aangebracht waarmee de perssappen snel worden afgevoerd.