Betonweg in de winter 660x440

Themabijeenkomst 2018 Weerbarstig beton

  • 05 mei 2019

Temperatuur en vooral temperatuurverschillen zijn van invloed op de eigenschappen van beton. In de betonwegenbouw is dat met name de bestandheid tegen vorst en dooizouten.

Bij het gebruik van dooizouten ontstaan door het smeltende ijs aanzienlijke temperatuurverschillen tussen het betonoppervlak en het onderliggende, met water verzadigde beton. Bij de spanningen die kunnen ontstaan bij ijsvorming onder het betonoppervlak kan het toplaagje van het beton worden afgedrukt.
In de regelgeving zijn randvoorwaarden aan de betonsamenstelling opgenomen om dergelijke schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft onder meer eisen aan het minimale cementgehalte en een maximale water-cementfactor. Daarnaast speelt ook de keuze van het type cement een rol, alsmede het wel of niet toepassen van een luchtbelvormer.

Dit zijn betontechnologische maatregelen, die voorafgaand aan de productie van het betonmengsel genomen kunnen worden. De wijze van uitvoeren en de omstandigheden waaronder zijn medebepalend voor de kwaliteit van het eindresultaat en de beoogde bestandheid tegen schade door vorst en dooizouten.

Maatregelen na aanleg verharding?

Maar..., zijn er mogelijkheden om na aanleg van de verharding nog (extra) maatregelen te nemen om de vorst-dooizoutbestandheid te verbeteren?
Zowel in Nederland als in België is er in het afgelopen jaar (praktijk)onderzoek gedaan naar het gebruik van typen hydrofobe impregneermiddelen om de vorst-dooizoutbestandheid te verbeteren.

Slab test

De slab test (volgens CEN/TS 12390-9) wordt inmiddels als meest robuuste beproevingsmethode gebruikt om het massaverlies van proefstukken te bepalen en te toetsen of voldaan wordt aan de gestelde limieten. Deze beproevingsmethode blijkt echter voor interpretatie vatbaar te zijn. Bij het uitvoeren van deze test op boorkernen uit dezelfde plaat bij verschillende onderzoeksinstituten in Nederland werden massaverliezen geregistreerd met verschillen tot een factor 5!
In België is een annex op deze Europese norm opgesteld waarin de uitvoering van deze proef nog eenduidiger omschreven is.

Presentaties bijeenkomst 13 november 2018

De presentaties van de bijeenkomst van 13 november zijn onderstaand als pdf beschikbaar.