4 rotonde Emmeloord

Themabijeenkomst 2014 Rotondes in beton

  • 05 mei 2019

Op 8 april 2014 vond de eerste themabijeenkomst plaats van het Kennisplatform Betonwegen. Het thema was 'Rotondes in beton'. De bijeenkomst vond plaats in het informatiecentrum van het in aanbouw zijnde Militaire Museum te Soesterberg. De uitnodiging voor deze bijeenkomst was verzonden aan de inmiddels 130 leden van het Kennisplatform. Ruim 50 leden gaven gehoor aan deze uitnodiging.

Presentaties 'Rotondes in beton'

In de eerste presentatie gaf Wim Kramer (Cement&BetonCentrum/Betonhuis Cement) een overzicht hoe in andere Europese landen rotondes in beton worden aangelegd. Zowel in Nederland als in België komt de aanpak van rotondes in ongewapend beton met deuvels (OGB) en van doorgaand gewapend beton (DGB) nagenoeg overeen. In Oostenrijk is de OGB in principe de standaard. Dat geldt ook voor Zwitserland, maar dan wel altijd op een tussenlaag van asfalt en met gebruik van snelverhardend beton, zodat de verharding na 1 à 3 dagen weer in gebruik kan worden genomen. In Duitsland zijn in de laatste jaren rotondes aangelegd in zowel OGB, DGB als vezelbeton. In het Duitse FGSV Merkblatt wordt de rotondeband gekoppeld aan de verharding en wordt uitgegaan van het gebruik van een betonnen balk onder de voeg tussen de rotonde en de toeleidende weg.

Ontwerp en detaillering van rotondes in beton

George Jurriaans (ECCRA) betrok de deelnemers bij ontwerp en detaillering van rotondes in beton, met name de invloed van temperatuurveranderingen op de beweging van de rotonde en hoe daar bij het ontwerp rekening mee gehouden moet worden. Met name wordt aandacht gevraagd voor de richting van de deuvels tussen de verschillende platen en aansluitingen. Altijd evenwijdig te plaatsen in de richting van de verwachte uitzetting! Jurriaans houdt de deelnemers voor om de uitvoering in ongewapend beton niet per definitie aan de kant te schuiven ten gunste van doorgaand gewapend beton. Alle platen kunnen zich dan gemakkelijk vrij bewegen, en bij eventuele schade zijn platen relatief makkelijk te vervangen.

Lijnvormige constructies met in situ beton bij rotondes

De presentatie van Huub Vissers (KWS-BKB/Infra) gaf een overzicht van de mogelijkheden voor lijnvormige constructies met in situ beton bij rotondes. Dan gaat het met name om de goten en de opsluitbanden, zoals de rotondebanden en de RWS-banden. Inmiddels zijn er meer dan vijftig typen banden en goten beschikbaar als gevolg van de uiteenlopende verzoeken van de opdrachtgevers. Volgens Vissers kunnen we met een serie van tien typen in de praktijk volstaan. Verder werd aandacht besteed aan de minimale randvoorwaarden om in situ lijn constructies toe te passen, zoals minimum boogstraal en minimaal uit te voeren lengte voor een slipformpaver. Aan de betonsamenstelling worden speciale eisen gesteld. Groene sterkte van het beton is een bepalende factor voor een goed eindresultaat. Voorbeelden van de meest gebruikte afmetingen van banden en goten, alsmede standaard RAW-besteksomschrijvingen, zijn te vinden op de website van BetonInfra.

Discussie

Uit de discussie onder leiding van Rinus Kok (KWS-Infra) kwam onder meer naar voren dat de beschikbaarheid van betongranulaat 0-16 is toegenomen voor lijnvormige constructies in beton. Verder bleek dat er nog een goede constructief technische oplossing wordt gezocht voor de overgang van beton naar asfalt. De deelnemers gaven ten slotte aan dat er behoefte is aan meer kennis over ontwerp- en uitvoeringsdetails, alsmede tips om creatief te kunnen rekenen met VENCON.

Kennisplatform Betonwegen

Diegenen die professioneel werkzaam zijn in beheer, ontwerp, advies, uitvoering, kwaliteitsbeheersing, kennisontwikkeling van weginfrastructuur en kennis willen verkrijgen en/of delen met andere professionals kunnen lid worden van het Kennisplatform Betonwegen.
Het lidmaatschap is persoonlijk, er zijn geen kosten aan verbonden.

Het Kennisplatform Betonwegen zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt niet alleen via publicaties en de website, maar ook via themabijeenkomsten waar deelnemers kennis halen en brengen.

Het Kennisplatform Betonwegen is een initiatief van Betonhuis Cement en wordt ondersteund door CROW en aannemers betonwegen.

EUPAVE heeft een brochure samengesteld over de ervaringen in Europa met rotondes in beton: Concrete Roundabouts

Contactpersonen Kennisplatform Betonwegen:

Jeroen de Vrieze, Betonhuis Cement

Marc Eijbersen, CROW