Uitnodiging themabijeenkomst 'Weerbarstig beton'

 

Winterse wegenTemperatuur en vooral temperatuurverschillen zijn van invloed op de eigenschappen van beton. In de betonwegenbouw is dat met name de bestandheid tegen vorst en dooizouten.


Bij het gebruik van dooizouten ontstaan door het smeltende ijs aanzienlijke temperatuurverschillen tussen het betonoppervlak en het onderliggende, met water verzadigde beton. Bij de spanningen die kunnen ontstaan bij ijsvorming onder het betonoppervlak kan het toplaagje van het beton worden afgedrukt.
In de regelgeving zijn randvoorwaarden aan de betonsamenstelling opgenomen om dergelijke schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft onder meer eisen aan het minimale cementgehalte en een maximale water-cementfactor. Daarnaast speelt ook de keuze van het type cement een rol, alsmede het wel of niet toepassen van een luchtbelvormer.


Dit zijn betontechnologische maatregelen, die voorafgaand aan de productie van het betonmengsel genomen kunnen worden. De wijze van uitvoeren en de omstandigheden waaronder zijn medebepalend voor de kwaliteit van het eindresultaat en de beoogde bestandheid tegen schade door vorst en dooizouten.

 

Maatregelen na aanleg verharding?

Maar..., zijn er mogelijkheden om na aanleg van de verharding nog (extra) maatregelen te nemen om de vorst-dooizoutbestandheid te verbeteren?
Zowel in Nederland als in België is er in het afgelopen jaar (praktijk)onderzoek gedaan naar het gebruik van typen hydrofobe impregneermiddelen om de vorst-dooizoutbestandheid te verbeteren.

 

Slab test

De slab test (volgens CEN/TS 12390-9) wordt inmiddels als meest robuuste beproevingsmethode gebruikt om het massaverlies van proefstukken te bepalen en te toetsen of voldaan wordt aan de gestelde limieten. Deze beproevingsmethode blijkt echter voor interpretatie vatbaar te zijn. Bij het uitvoeren van deze test op boorkernen uit dezelfde plaat bij verschillende onderzoeksinstituten in Nederland werden massaverliezen geregistreerd met verschillen tot een factor 5!
In België is een annex op deze Europese norm opgesteld waarin de uitvoering van deze proef nog eenduidiger omschreven is.

 

Bijeenkomst 13 november 2018

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de te nemen betontechnologische maatregelen en de effecten ervan op de vorst-dooizoutbestandheid. Tevens zullen de resultaten worden gepresenteerd van de onderzoeken naar het gebruik van hydrofobeermiddelen. Verder zal de slab testprocedure onder de loep worden genomen om interpretatieverschillen aan te tonen en mogelijk op te heffen. In de discussie zal ook aan de orde worden gesteld of opdrachtgevers dezelfde limieten voor massaverlies die aan proefkubussen worden gesteld, kunnen opnemen in hun uitvraag voor de beproeving van uit het werk geboorde kernen.

 

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij BAS Research & Technology, Olivier van Noortweg 10 te Venlo.

 

Programma

Dinsdag 13 november 2018

12.00 – 12.45 uur Ontvangst en lunch
12.45 – 15.30 uur Presentaties en discussie
15.30 – 16.15 uur Bezoek BAS-laboratorium (optioneel)
16.15 – 17.00 uur Afsluiting met hapje en drankje

 

Deelname

Leden van het Kennisplatform Betonwegen hebben voorrang bij aanmelding. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vanwege de locatie is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 45 personen.

 

Aanmelden

Uw aanmelding wordt pas definitief na ontvangst van een bevestiging van deelname.

 

Aanmelden

 

Kennisplatform Betonwegen

Het Kennisplatform Betonwegen zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt o.a. via themabijeenkomsten waar deelnemers kennis halen en brengen. Het Kennisplatform Betonwegen is een gezamenlijk initiatief van het Betonhuis-Cement en CROW en wordt ondersteund door CROW en de Commissie Cementbeton Wegenbouw van Bouwend Nederland.

 

Meer informatie

Wim Kramer, Betonhuis
...
06-11747296

Marc Eijbersen, CROW

 

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW).