Rotonde luchtfoto

Nederlandse richtlijnen

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Rijkswaterstaat hanteert voor het ontwerp van haar wegen de ‘Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen’. Momenteel is de ROA-2014 geldend. In deze ROA wordt voor afschermingsvoorzieningen verwezen naar de ‘ROA Veilige inrichting van bermen’. De vigerende versie van deze ROA is uit 1999. Een nieuwe versie moet nog door Rijkswaterstaat worden vastgesteld. Naar verwachting gebeurt dit eind 2015.

Rijkswaterstaat heeft een Component Specificatie Voertuigkeringen samengesteld. Deze componentspecificatie bevat een beschrijving van de component ‘Voertuigkering van de Weg’ en de aan de voertuigkering gestelde eisen met bijbehorende verificatiemethoden.

Voor provinciale en gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom worden in het ‘Handboek veilige inrichting van bermen’ richtlijnen gegeven voor de toepassing van geleiderailconstructies op dit soort wegen.