Rotonde luchtfoto

Inleiding

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

In Nederland worden sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw de middenbermen van autosnelwegen en indien noodzakelijk ook de zijbermen beveiligd met (stalen) geleiderailconstructies. In mindere mate worden deze constructies ook toegepast op het provinciale en gemeentelijke wegennet. De geleiderailconstructies leveren een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid op auto(snel)wegen.

Al snel bleek er in de praktijk behoefte te bestaan aan geleiderailconstructies die na een aanrijding minder onderhoud nodig hadden. Deze behoefte was met name aanwezig op filegevoelige wegvakken met een beperkt dwarsprofiel.

New Jersey barrier

Eind jaren tachtig werd in Europa, en dan met name in België en Frankrijk, voor het eerst op grote schaal een nieuw type betonnen voertuigkering toegepast. Deze voertuigkering betrof een zogenoemd New Jersey barrier. Dit type kering was oorspronkelijk ontworpen in Amerika door General Motors en voor het eerst in 1955 toegepast in de staat New Jersey. Het voordeel van deze voertuigkering was dat deze minimaal onderhoud vergde en, onder bepaalde voorwaarden, aan stalen geleiderailconstructies gelijkwaardige verkeersveiligheidseigenschappen bezat.

De New Jersey barrier was in Europa min of meer gestandaardiseerd in twee uitvoeringen:

  • een dubbelzijdige variant, onder meer toepasbaar bij zeer smalle middenbermen;
  • een enkelzijdige variant, die toegepast kon worden bij bredere middenbermen en in zijbermen.
D3020_fig1-enkel-New-Jersey-profiel.jpg

Figuur 1: Afmetingen enkelzijdige New Jersey barrier (maten in m)

D3020_fig2-dubbel-New-Jersey-profiel.jpg

Figuur 2: Afmetingen dubbelzijdige New Jersey barrier (maten in m)

Van New Jersey naar Stepbarrier

Uit ruime internationale ervaring was inmiddels gebleken dat aanrijdingen van een klein voertuig met hoge snelheid tegen de New Jersey barrier kon leiden tot zogenoemde roll-over ongevallen. Bij dit soort ongevallen sloeg het voertuig over de kop. Dit was de aanleiding om andere profielen te onderzoeken.

Rijkswaterstaat ontwikkelde op basis van de Engelse ‘single-slope’ barrier de zogenoemde Stepbarrier. Het profiel van deze barrier geeft ten opzichte van het New Jersey profiel een veel lagere kans op roll-over ongevallen. Daarnaast is gebleken dat het Step-profiel minder schade bij aanrijdingen oplevert aan het voertuig.

D3020_fig3-dwarsdoorsnede-profiel.jpg

Figuur 3: Afmetingen standaard Stepbarrier (maten in m)

Vanaf midden jaren negentig is in de Richtlijn voor het Ontwerpen van Autosnelwegen (ROA) vermeld dat in nieuwe permanente situaties op rijkswegen uitsluitend geleiderailconstructies van het type Stepbarrier mogen worden toegepast.

In het kader van de Europese normering, vastgelegd in de normen EN 1317-1 en -2, is de keuze van het type profiel vrijgelaten. Sinds 2011 zijn deze normen van kracht. Vanaf die tijd is de eis ten aanzien van het type profiel in de ROA komen te vervallen.