Rotonde luchtfoto

Voorbeeld keuringsplan Storten betonverharding

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform
WatWaaropWieFrequentieMethode en meetmiddelNorm/eisRegistratie
aanmaakwater voor beton (geldt niet voor leidingwater)geschiktheid als aanmaakwater voor betonextern laboratoriumeenmaal per week per bronchemische analyseNEN-EN 206-1
NEN-EN 1008
rapport
cement1 soort
2 klasse
3 fabrikaat
molenbaasbij elke leveringcontrole op bonNEN-EN 206-1leverantiebon aftekenen
betonzand1 korrelverdeling
2 vochtgehalte
laboranteenpaal per aanvoerdag1 zeefanalyse
2 drogen
NEN-EN 206-1
NEN-EN 12620
zeefanalyse-formulier
grind/steenslag1 korrelverdeling
2 vochtgehalte
laboranteenmaal per aanvoerdag per winplaats1 zeefanalyse
2 drogen
NEN-EN 206-1zeefanalyse-formulier
hulpstoffen1 soort
2 fabrikaat
molenbaasbij elke leveringcontrole op bon en sticker op vatNEN-EN 206-1
NEN-EN 934-2
leverantibon aftekenen
maatvoering voor en tijdens verwerking1 positie piketten
2 hoogte draad
3 richting draad
4 dikte betonverharding
5 dwarshelling
6 positie van de voegen
7 wisselende breedtes
1 uitzetter
2 uitzetter
3 uitzetter
4 uitzetter
5 uitzetter
6 uitzetter
7 uitzetter
1 voor stellen van de draad
2 voor aanvang stort
3 voor aanvang stort
4 regelmatig tijdens storten
5 regelmatig tijdens storten
6 alle voegen
7 voor aanvang stort
1 volgens beschikbare ruimte
2 waterpassen
3 theodoliet/
visueel
4 meten met duimstok
5 meten onder draad
6 meten met meetband
7 meten met theodoliet
1 n.v.t.
2 tekening
3 tekening
4 bestek
5 tekening
6 voegen-plan
7 tekening
checklist uitvoerder
onderbaan1 hoogte
2 obstakels
3 breedte
uitvoerder/uitzettervoro aanvang werkenmeten met duimstok/visueel1 bestek
2 obstakel-vrij
3 bestek
checklist uitvoerder
koppelstaven1 dikte
2 lengte
3 coating
uitvoerderbij levering1 duimstok
2 duimstok
3 visueel
1 minimaal bestek
2 minimaal bestek
3 schadevrij
leverantiebon aftekenen
deuvel1 dikte
2 lengte
3 coating
uitvoerderbij levering1 duimstok
2 duimstok
3 visueel
1 minimaal bestek
2 minimaal bestek
3 schadevrij
leverantiebon aftekenen
wapening1 diameter
2 maaswijdte
3 hoogteligging/dekking
4 overlapping
uitvoerder1 bij levering
2 voor storten
3 voor storten
4 voor storten
1 duimstok
2 duimstok
3 duimstok
4 duimstok
1 minimaal bestek
2 maximaal bestek
3 bestek
4 tekening
checklist uitvoerder
weersgesteldheiddagelijkse verwachtinguitvoerder1 de dag voor
storten
2 tijdens storten
weerbureau raadplegendagrapport uitvoerder
betonmengselmengselsamenstellinglaboranteenmaal voor aanvang werk, en verder tijdens beton- productie bij eventuele wijzigingen in het mengsel >15kg zeefanalyse en mengselberekeningNEN-EN 206-1zeefanalyses en mengselsamenstelling informatieoverdracht
levering betonmortel1 afroep
2 aanvoer/continuïteit
3 consistentie
uitvoerder1 definitief de dag voor storten
2 regelmatig tijdens storten
3 regelmatig tijdens storten
1 afspraak met molenbaas
2 afspraken controleren
3 visuele inspectie
1 planning
2 planning
3 verwerkbaarheid
checklist uitvoerder
slipformpaverwerking onderdelenbalkman/machinist1 tijdens opbouw
2 tijdens storten
1 doormeten
2 controle afgewerkt product
1 alle onderdelen moeten werken
2 bestek
checklist uitvoerder
curing compound1 uiterste houdbaar- heidsdatum
2 hoeveelheid/m2
uitvoerder1 bij levering
2 voor aanvang werk
1 product-informatie op vat nazien
2 meten
1 geen overschrij- ding van datum
2 bestek
1 leverantiebon
2 checklist uitvoerder
bewakingbetonmortel uitvoerdernaar behoefte bewakings-dienst of een afzettinvers betonopper- vlak niet betreden dagrapport uitvoerder
keuringscontroleconsistentielaborant max 3. maal per stortdag verdichtings-maat m.b.v. Vat van Walz en/of zetmaat m.b.v. Kegel van Abrams RAW 2010 NEN 5956 NEN 5958 NEN 5962 dagstaat beton
keuringscontrole luchtgehalte, alleen indien lbv toegevoegd laborantmax 3. maal per stortdag luchtvatbestekdagstaat beton
keuringscontrole volumieke massa betonmortel laborantbij iedere monstername t.b.v. betonkubusverdichten in kubusmal wegenRAW 2010 NEN 5959dagstaat beton
keuringscontrole karakteristieke kubus- druksterkte laborantmax. 3 st. na max. 7 dagen
max. 3 st. na 28 dagen
drukbank RAW 2010 NEN 5968dagstaat beton
keuringscontrole water-cementfactor laborantmax. 3 maal per stortdag droogmethode RAW 2010 NEN 5960dagstaat beton
keuringscontrole laagdikteuitvoerderna stortdag, eenmaal per stortdagberekenen/hoeveelheden RAW 2010dagrapport
uitvoerder
keuringscontrole 1 langsvlakheid
2 dwarsvlakheid
laborant
laborant
eenmaal per stortdag
per zijde
1 meten met rolrei
2 meten met rei
RAW 2010rapport laborant
keuringscontrole textuurdiepte laborant na stortdag, max. 3 maal per stortdag zandvlekproefRAW 2010rapport laborant
eindrapportagesterkteklasse laborant eenmaal per werk n.v.t.bestekeindrapport
eindrapportagevolumieke massa beton laborant van elke gemaakte betonkubusweegschaal
NEN 5967
RAW 2010eindrapport
dagstaat beton
eindrapportagemengselsamenstellinglaborant eenmaal per werkberekenen bestekeindrapport
eindrapportagekarakteristieke kubus- druksterkte laborant eenmaal per werkberekenen/drukbankNEN-EN 206-1
NEN 5968
eindrapport
eindrapportagevlakheid in langsrichting laborant eenmaal per werkmeten met rolreiRAW 2010 eindrapport
eindrapportagevlakheid in dwarsrichtinglaborant eenmaal per werkmeten met reiRAW 2010 eindrapport
eindrapportagetextuurdieptelaborant eenmaal per werk zandvlekproefRAW 2010 eindrapport
eindrapportagelaagdikte betonuitvoerderop het einde van elke stortdag meten/berekenen m3/m2bestekdagrapport
eindrapportagevorst-dooi bestendigheidlaborant op het einde van elke stortdag Scandinavian slab test bestekrapport laborant