Rotonde luchtfoto

Oorzaken

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

a Plaatselijk slechte betonkwaliteit
Bij een slechte betonkwaliteit heeft het beton plaatselijk onvoldoende druksterkte. Hierdoor kan het de temperatuurspanning niet opnemen.

b Plaatselijk te dunne platen
Bij een te geringe dikte van de platen kunnen de spanningen als gevolg van de temperatuurbelasting te hoog oplopen. Dit leidt plaatselijk op korte of lange termijn tot bezwijken.

c Verzakkingen
Door verzakkingen vermindert het contactvlak. Hierdoor lopen de spanningen te hoog op en treedt verbrijzeling op.

d Tweelagensysteem
Bij een tweelagensysteem kan het voorkomen dat de twee lagen onvoldoende hechten of dat een van beide lagen onvoldoende druksterkte heeft. Daardoor kunnen de spanningen, die het gevolg zijn van de temperatuurbelasting, te hoog oplopen. Plaatselijk leidt dit, met name bij oude betonwegen, op korte of lange termijn tot bezwijken.

e Uitvoeringsfout bij dilatatievoeg
In dit geval is er sprake van:

  • vlakken die niet loodrecht zijn in de dilatatievoeg (zowel in hoogte- als dwarsrichting ten opzichte van de as van de rijbaan);
  • en/of onregelmatigheden in de contactvlakken.