Rotonde luchtfoto

Inleiding

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Al bijna honderd jaar worden in Nederland cementbetonwegen aangelegd. In eerste instantie betroffen het ongewapende cementbetonverhardingen. Daarna werden ook verhardingen in doorgaand gewapend beton aangelegd. In de loop van de jaren is het ontwerp van de verhardingsconstructies verder verbeterd. Deze verbeteringen hebben ieder een specifiek effect op het gedrag van de verharding. Bij het toepassen van reparatietechnieken moet hiermee rekening worden gehouden.

Dit onderdeel van de kennismodule Betonverhardingen sluit aan op de beheersystematiek voor betonverhardingen. Deze systematiek is beschreven in het CROW-systeem voor Wegbeheer [1]. Met een wegbeheersysteem kan de beheerder aan de hand van de ingevoerde, waargenomen schade en op grond van een daartoe ingericht model het volgende vaststellen:

 • op welk tijdstip een specifieke onderhoudsmaatregel moet worden gepland;
 • wat de effecten zijn op de levensduur;
 • het opstellen van een begroting.
Dit betekent dat het wegbeheersysteem moet beschikken over een bestand met onderhoudsmaatregelen voor de te onderscheiden schades. In dit onderdeel van de kennismodule staan de soorten onderhoudsmaatregelen en – mogelijk meerdere – gecombineerde reparatietechnieken en het effect van de maatregel. De wegbeheerder krijgt hiermee een leidraad voor het kiezen van een reparatietechniek bij een bepaalde schade. Voor de keuze van een techniek is het van belang om van tevoren de schade en de oorzaak hiervan vast te stellen.

Alle reparatietechnieken zijn onafhankelijk van de constructieopbouw van de ongewapende betonverharding toe te passen.

In dit onderdeel van de kennismodule blijven de onderhoudsmaatregelen ‘drainage aanbrengen’ en ‘berm verlagen’ buiten beschouwing. Het zijn geen reparaties aan de betonverharding zelf. Beide maatregelen vragen van de wegbeheerder wel ruime aandacht vanwege de waterhuishouding en de draagkracht van de verhardingsconstructie. Verder zijn schade aan en reparatie van doorgaand gewapend beton en voorgespannen beton niet beschreven.

Leeswijzer
Dit onderdeel van de kennismodule is op te splitsen in vier delen:

 • inleiding en kaders;
 • algemene aandachtspunten, die voor vrijwel alle reparatietechnieken gelden, zoals veiligheid, Arbo-zaken en milieuwetgeving;
 • beschrijving van de meest voorkomende schades;
 • beschrijving van de meest gebruikte reparatietechnieken.
De schades en reparatietechnieken zijn beschreven volgens een standaard lay-out.

Per schade komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Een omschrijving van de schade.
  Een korte beschrijving van de kenmerken van de schade. Hier worden ook de ernst en omvang van de schade genoemd conform het CROW Handboek visuele inspectie [2].
 • Mogelijke oorzaken van de schade.
  Een korte omschrijving van de mogelijke oorzaken van de schade.
 • Voorgestelde reparatietechnieken om de schade te herstellen.
  De technieken worden behandeld die specifiek voor een schade in aanmerking komen. Hierbij wordt een relatie gelegd met de oorzaak van de schade.
 • Aandachtspunten.
  De laatste paragraaf behandelt per voorgestelde reparatietechniek enkele specifieke aandachtspunten en de te verwachten levensduur van de maatregel.
Per reparatietechniek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • De toepasbaarheid.
  De relatie tussen de in 'Schades' behandelde schades en de betreffende reparatietechniek.
 • Beschrijving van de maatregel.
  De reparatietechniek wordt beschreven inclusief: de voorbereidende maatregelen, het toe te passen materiaal, het in te zetten materieel, de nabehandeling en een indicatie van de tijd en operationele benodigde ruimte die nodig is voor de uitvoering.
 • Weersomstandigheden.
  De eisen die worden gesteld aan de weersomstandigheden voor het uitvoeren van de reparatietechniek.