Rotonde luchtfoto

Gebruiker en omgeving

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Een wegverharding moet voldoen aan de (functionele) eisen die eraan gesteld worden. Veel aandacht gaat hierbij altijd uit naar het bieden van voldoende draagkracht gedurende de levensduur. Maar ook andere eisen zijn van belang.

Een weg moet passen in zijn omgeving. Met een verharding in beton zijn eindeloos veel varianten te maken. Betonspecie is makkelijk verwerkbaar en kan in vrijwel elke vorm worden aangebracht. Ook de kleur en de afwerkingsmogelijkheden van het betonoppervlak zijn vrijwel eindeloos.

Een belangrijk veiligheidsaspect voor de weggebruiker is de stroefheid van de verharding. Het betonoppervlak moet voldoende stroef worden gemaakt door in het verse beton­oppervlak textuur aan te brengen. Deze kan bestaan uit een lichte bezemstreek in dwarsrichting. Een andere mogelijkheid is het beton uit te borstelen. Fietspaden worden uitsluitend met een dwarse bezemstreek afgewerkt.

Een omgevingseis betreft de geluidsemissie van de verharding. Deze emissie wordt bepaald door de textuur van het betonoppervlak. Het geluidsniveau van uitgeborsteld beton met fijne toeslagmaterialen is circa 1 à 2 dB(A) lager dan dat van een wegdek van dichtasfaltbeton. De textuurdiepte en daarmee de geluidsemissie is het resultaat van de opbouw van het betonmengsel (fracties toeslagmateriaal), de borsteldiepte en de uitborsteltechniek.

P347-Provinciale.jpg

Provinciale weg met oppervlak van uitgeborsteld beton

De geluidsreductie van een wegdek wordt uitgedrukt in een Cwegdek-waarde [11]. Deze waarde is de gemiddelde geluidsreductie tijdens de levensduur van het wegdek. Hier zit een sterk punt voor betonverhardingen. Een verharding met uitgeborsteld beton heeft weliswaar een niet zo hoge geluidsreductie na aanleg, maar de terugloop in de loop van de tijd is veel minder dan bij andere wegdekken.

Uit onderzoek [12] blijkt dat de textuur van uitgeborsteld beton na meer dan twintig jaar gebruik nagenoeg gelijk is gebleven. Ook is aangetoond dat er een duidelijke relatie is tussen de textuur en de rolweerstand van personenauto’s. Op wegen met een lage rolweerstand verbruiken voertuigen minder brandstof en daardoor wordt minder CO2 uitgestoten.

P347-Trailer.jpg

Trailer voor onderzoek rolweerstand


De rolweerstand van gebezemd beton is te vergelijken met die van steenmastiekasfalt of dicht asfaltbeton. De rolweerstand van uitgeborsteld beton kan worden vergeleken met die van zeer open asfaltbeton.