Header Bermbeton Zaltbommel

Bermbeton

 • 17 november 2021

Een veelvoorkomend probleem op wegen zonder of met slechts een smalle redresseerstrook, is het kapot rijden van de bermen. Dit komt voor bij afslagen van wegen en bij wegen die relatief smal zijn. Inhalend verkeer, maar bijvoorbeeld ook landbouwverkeer, berijdt hier regelmatig de bermen. Diepe sporen zijn het gevolg. Bermschade is gevaarlijk voor weggebruikers. Dit geldt voor zowel langzaam als snelverkeer.

Duurzaam veilig

Verbreding van het wegprofiel kan het probleem van bermschade voorkomen. Een dergelijke verbreding is vaak echter niet mogelijk of niet gewenst. Bijvoorbeeld vanwege de inpassing van de weg in het landschap of omdat men wil voorkomen dat de snelheid van de weggebruikers te hoog wordt.

Bermbeton werkt

Bermbeton is zeer geschikt om bermschade te voorkomen. Het is sterk en draagkrachtig. Wanneer toegepast langs een asfaltweg, sluit het beton de asfaltlaag op waardoor deze niet meer aan de randen kan worden beschadigd. De lichtere kleur van het beton zorgt ervoor dat de wegbreedte visueel gelijk blijft. Door de lange levensduur van het bermbeton en de verminderde onderhoudsbehoefte aan de asfaltverharding is het aanbrengen van bermbeton de economisch meest voordelige investering.

Veel mogelijkheden

De opdrachtgever en de adviseur van de bermbetonconstructie kunnen de afmetingen, oppervlakstructuur en materiaalspecificaties afstemmen op elke omstandigheid.
Bermbeton is uit te voeren als:

 • Rechte, vlakke strook bermbeton
  De eenvoudigste vorm van bermbeton is een rechte strook beton die tegen de gezaagde kant van het asfalt wordt aangebracht. Voor de stroefheid van het oppervlak kan een bezemstreek of een andere lichte bewerking worden gekozen. Het kleurverschil zorgt dat de weg visueel (gevoelsmatig) niet breder wordt.
 • Geprofileerde strook bermbeton
  De strook bermbeton kan met een grove profilering aan de bovenzijde worden uitgevoerd. Naast het visuele verschil ontstaat een 'rammelstrookeffect' als voertuigen met hun banden op de strook komen. Dicht bij woningen kan het profiel wordt weggelaten om geluidhinder voor bewoners te voorkomen. Zonder 'rammel' profilering in de nabijheid van woningen.
  NB: Schuin aangebrachte profilering geeft minder geluidproductie dan haaks op de rijrichting aangebrachte profilering.
 • Bermbeton en hemelwatergeleiding
  Bermbeton kan worden gecombineerd met geleiding van hemelwaterafvoer. De betonstrook krijgt een gootvormig profiel. De straatkolken worden ingestort bij de aanleg van dit bermbeton.
 • Zeer open bermbeton
  Een innovatieve vorm van bermbeton is het 'zeer open bermbeton'. Dit beton heeft een open structuur waardoor hemelwater snel wordt afgevoerd. Door de holle ruimten tussen de korrels, ook aan het oppervlak, zal er enige begroeiing plaatsvinden. Visueel blijft de weg hierdoor op de bestaande breedte.
 • Verdiept aangelegd bermbeton
  De strook bermbeton kan ook enigszins verdiept wordt aangelegd. Het opsluiten van het asfalt en het voorkomen van kuilen en randbeschadiging blijft gelijk aan de andere vormen van bermbeton. Het verdiept aanbrengen en bedekken met een laagje aarde bevordert de begroeiing en de bestaande wegbreedte lijkt onveranderd.

Betonmortelprestaties

In het gebruik zal het bermbeton worden belast door de wielen van voertuigen. Maar het zal ook worden blootgesteld aan vorst en dooizouten. De ontwerper, adviseur bepaalt de eisen die worden gesteld aan het beton. De gangbare prestatie-eisen zijn sterkteklasse C28/35 en milieuklassen XD3, XF4. De consistentieklasse wordt bepaald in overleg tussen uitvoering en betonmortelleverancier.

Uitvoering bermbeton

Bermbeton wordt aangelegd in stroken van circa 0,40 tot 0,80 m breed. De dikte van de betonconstructie is circa 0,14 tot 0,18 m. De strook wordt doorgaand gestort. De plaatwerking van bermbeton en de ruwe hechting aan het asfalt maken de kans op zakken of uitwijken zeer gering. Het machinaal aanbrengen zorgt voor een hoge productie waardoor de hinder voor het wegverkeer beperkt blijft.

Video's

Langs de N329, de Weg van de Toekomst, in Oss zijn betonnen banden getrokken waarin later led-verlichting werd aangebrachtA
anleg geluidreducerend bermbeton