Rotonde luchtfoto

Lay-out van de weg

  • 18 november 2021

Voor het dimensioneren van de betonverharding levert de lay-out van de weg belangrijke randvoorwaarden. Deze zijn (zie ook figuur 9):

  • type weg en de gebruiksfunctie (hieraan is de verkeersbelasting gekoppeld);
  • aantal en indeling van rijstroken (positie markeringen);
  • aantal, positie en type langsvoegen;
  • positie en type dwarsvoegen;
  • type verharding (ongewapend of doorgaand gewapend) en sterkteklasse van het beton.
D3001_figuur 9.jpg

Figuur 9. Schermafdruk tabblad ‘Weg lay-out’ uit Vencon 2.0

Bij de dimensionering wordt uitgegaan van het dwarsprofiel van de weg en in het bijzonder van de verkeersafwikkeling over de rijstroken. Bredere rijstroken zorgen voor een lagere betondikte. De verkeersbelasting is bij bredere rijstroken gunstiger, omdat er door de versporing van het verkeer niet al het verkeer in hetzelfde rijspoor rijdt. Ook een redresseerstrook zorgt voor een lagere betondikte. De langsvoegen moeten buiten het rijspoor van het zware verkeer worden gelegd (figuur 10). Dwarsvoegen in ongewapend beton zijn nodig op onderlinge afstanden van maximaal 5,0 m.
D3001_figuur 10.jpg

Figuur 10. Situatie dwars- en langsvoegen bij twee rijstroken (regionale stroomweg, type I)