Rotonde luchtfoto

Woord vooraf

  • 18 november 2021
  • Techniek
  • Eigenschappen
  • Materialen
CROW Kennisplatform

Met de ‘Spoedwet wegverbredingen’ uit 2003 en de wijzigingen daarop uit 2009, staan wegverbredingen weer in de belangstelling. Naar aanleiding hiervan heeft CROW besloten rapport 95-2 ‘Wegverbredingen in cementbeton. Studie naar technisch en economische haalbaarheid’ te actualiseren en als publicatie uit te brengen. De publicatie ‘Wegverbredingen in cementbeton’ beoogt een betrouwbare informatiebron te zijn voor alle betrokkenen bij het voorbereiden en aanleggen van infrastructuur, die snel inzicht en kennis willen verkrijgen over het verbreden van verhardingen in cementbeton.

Deze publicatie is uitgewerkt onder supervisie van een werkgroep met vertegenwoordigers uit opdrachtgevende en opdrachtnemende instanties. Dankzij de enthousiaste inzet en samenwerking van deze vakmensen is deze publicatie tot stand gekomen.

CROW bedankt de leden van de werkgroep en de rapporteur, evenals het Cement&BetonCentrum, de Vereniging van Cementbeton Wegenbouwers (VCW), de Vereniging van Ondernemingen van Betonfabrikanten in Nederland (VOBN) en het Fonds Collectief Onderzoek. De voortvarende aanpak van de betrokkenen heeft geleid tot een praktisch en gebruikersvriendelijk hulpmiddel bij het ontwerp en de aanleg van wegverbredingen in ongewapend en doorgaand gewapend cementbeton.

Wij verwachten dat de gebruikers van deze publicatie met de aangereikte adviezen hun kennis met succes zullen verbreden.

CROW
dr.ir. I.W. Koster, directeur

De werkgroep was als volgt samengesteld:
- ing. A.M.J. van der Aa, Rijkswaterstaat Noord-Brabant
- ing. S.B. van Hartskamp, provincie Noord-Brabant
- ing. J.A.J. van de Gevel, ARCADIS Nederland B.V.
- dhr. J. Heuveling, VOBN
- ing. G. Jurriaans, ECCRA
- ing. W.A. Kramer, Cement&BetonCentrum
- ing. W.A.M.G. Nijssen, Rijkswaterstaat Limburg
- ing. H.W. Vissers, KWS Infra B.V.
- ing. Q.T. Vu, provincie Noord-Holland

Het voorzitterschap van de werkgroep was in handen van ing. W.A. Kramer. Het project is vanuit CROW begeleid door ir. M.J. Eijbersen en ing. S. van Hofwegen.

De teksten zijn in samenspraak met de werkgroep opgezet en uitgewerkt door ing. M.J.A. Stet, werkzaam bij VIA Aperta Verhardingsadviseurs B.V.