Rotonde luchtfoto

Integrale afweging

  • 18 november 2021

De noodzaak om te verduurzamen is duidelijk. Meer mensen moeten steeds minder grondstoffen, energie, land, voedsel en schoon water delen. De rijksoverheid stimuleert de inkoop van duurzame producten en stimuleert lagere overheden om milieu- en sociale aspecten mee te nemen bij de inkoop van producten en diensten. Deze benaderingswijze vraagt om een integrale, rationele afweging van potentiële oplossingsvarianten. Bij een integrale afweging ligt de keuze voor een bepaald type verharding niet zomaar voor de hand. Naast aanleg-, onderhouds- en levenscycluskosten spelen milieuaspecten, natuurwaarden en landelijke inpassing een steeds grotere rol. Vanuit dit oogmerk zijn in dit hoofdstuk verhardingsvarianten in asfalt en beton met behulp van het ‘Afwegingsmodel wegen’ van CROW integraal en objectief beoordeeld [2]. Het ‘AMW’ sluit goed aan op het ‘duurzaaminkoopbeleid’ van de overheid. Het is daarbij gebruikelijk om bij de inkoopstrategie de Total Cost of Ownership-benadering (TCO) als uitgangspunt te nemen. Door rekening te houden met een verschuiving van onderhouds- en beheerkosten naar aanlegkosten, kan met duurzaam inkopen het bezwaar van mogelijk hogere kosten worden ondervangen.