Rotonde luchtfoto

II Voorbeelden met uitvoeringsdetails

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Op zich is ieder werk uniek en kan er niet worden gesproken van uniforme, standaarddetails. Om toch een aantal praktische handreikingen te doen, zijn in deze bijlage verschillende voorbeelden met constructiedetails opgenomen. De constructiedetails zijn ontleend aan:$doorgaand gewapend betonnen rotonde aan de Noordelijke randweg van Rijksweg 50;$rotonde in doorgaand gewapend beton Drie Hoefijzers in de provincie Noord-Brabant.

De voorbeelden betreffen toepassingen in doorgaand gewapend beton. Het verschil met oplossingen in ongewapend beton zit met name in het voegenplan. De genoemde betondikten gelden voor de genoemde specifieke situaties. Andere uitgangspunten kunnen tot andere dikten leiden.

Rotonde Linne (Rijkswaterstaat)
Bij de realisatie van Rijksweg 73 wegvak Maasbracht – Zaarderheijken is voor de aansluiting met het onderliggende wegennet gebruik gemaakt van rotondes in doorgaand gewapend beton. Bij de aansluiting bij Linne heeft Rijkswaterstaat Directie Limburg in 2008 een aansluiting met een rotonde in doorgaand gewapend beton aangelegd.

De rijbaanverharding van de rotonde bestaat uit een 250 mm dikke plaat. Het beton is aangebracht op een laag van 60 mm gab 0/32 vk3 en een 250 mm dikke fundering van menggranulaat 0/49. De aansluitende verhardingen zijn uitgevoerd als gewapende verloopplaten en zijn gescheiden door verdeuvelde uitzetvoegen.

In figuur 22 is de situatie met wapeningstekening en voegdetails gegeven. De dwarswapening bedraagt Ø 12- 700 inwendig (Ø 12-800 uitwendig) en de langswapening Ø 16-120. Bij deze rotonde heeft de dwarswapening geen scheurverdelende functie. Ook de overrijdbare strook is als doorgaand gewapend beton met dwarswapening Ø 12-700 en langswapening Ø 16-120 uitgevoerd. Ter plaatse van de aansluiting op de overgangsconstructie is op de rotonde een extra onder- en bovenkruisnet Ø 12-150 aangebracht (zie figuur 23). Tussen de verschillende verhardingen en platen zijn uitzetvoegen aangebracht.

In de figuren 24 tot en met 28 zijn diverse doorsneden en de details 1 tot en met 5 uit figuur 22 opgenomen.

D3005_figuur 22.jpg

Figuur 22. Wapeningstekening rotonde Linne (maten in mm)

D3005_figuur 23.jpg

Figuur 23. Gewapend betonnen verloopplaten uitgevoerd met verdeuvelde uitzetvoegen (maten in mm)

D3005_figuur 24.jpg

Figuur 24. Doorsnede buitenstraal met getrokken RWS-band 110/220x160 (detail 1)

D3005_figuur 25.jpg

Figuur 25. Doorsnede rotondeblok 100/180x400x260 (detail 2)

D3005_figuur 26.jpg

Figuur 26. Doorsnede binnenstraal met gestorte RWS-band 110/220x160 (detail 3)

D3005_figuur 27.jpg

Figuur 27. Doorsnede band ter plaatse van verloopplaat (detail 4)

D3005_figuur 28.jpg

Figuur 28. Uitzetvoeg doorgezet in RWS-band (detail 5)

Rotonde Drie Hoefijzers
De rotonde Drie Hoefijzers in de weg Breda-Zevenbergen betreft een rotonde in doorgaand gewapend beton met aansluitende wegen in ongewapend beton (Zevenbergen-Breda) en in asfalt (Terheijden-Zevenbergschenhoek).

De doorgaand gewapende rijbaan van de rotonde, het overrijdbare gedeelte en de aansluitende ongewapende betonverhardingen zijn 250 mm dik en zijn uitgevoerd in de betonsterkteklasse C35/45. De doorgaande gewapende betonverharding is aangebracht op een bitumineuze tussenlaag van 50 mm dicht asfalt op een 200 mm dikke fundering van menggranulaat. Vanwege de duurzaamheid is voor steenslagbeton gekozen en voor een massieve ter plaatse gestorte rotondeband 320/400x500x2530. De rotondeband is als eerste op de fundering aangebracht, waarna de RWS-banden van de binnen- en buitenstraal zijn gesteld op een rug van schraal beton. Langs de RWS-band op de hoofdrijbaan is een streklaag van betonstraatstenen (bss) aangebracht, waar de trilbalk of rolling finisher kan lopen. Voor het aanbrengen van printbeton is de bak tussen RWS-binnenband en de rotondeband op hoogte afgewerkt met funderingsmateriaal. Hierna is het printbeton aangebracht. De voegen zijn binnen 24 uur zijn gezaagd. Nadat de doorgaande wapening is aangebracht, is de betonnen rijbaan gestort en zijn de aansluitingen gemaakt.

In figuur 29 is een overzicht van de rotonde met de oplossingen voor de verschillende banden en de belijning opgenomen. De details A tot en met F uit figuur 30 zijn uitgewerkt in figuur 32 tot en met 37.

D3005_figuur 29.jpg

Figuur 29. Overzichtstekening

D3005_figuur 30.jpg

Figuur 30. Voegenplan

D3005_figuur 31.jpg

Figuur 31. Wapeningstekening rotonde Drie Hoefijzers

Bij de aansluiting met de bestaande betonverharding is een stempelconstructie van circa 4,70 m lange ongewapend betonplaten gemaakt. Deze stempel met ankerplaten onder de overrijdbare strook voorkomt dat de rotonde bij uitzetten van de aansluitende betonweg wordt opgedrukt. Bij de aansluitende asfaltverharding is geen afstempeling nodig. In verband met het onderhoud aan de aansluitende verharding is gekozen voor een aansluiting in ongewapende cementbetonplaten. De aansluiting op de rotonde is uitgevoerd als uitzetvoeg met deuvels Ø 25 mm en een lengte van 500 mm. De uitzetvoegen zijn ook aangebracht in de druppels en op de kwarten van de overrijdbare strook. Deze strook is uitgevoerd in ongewapend beton dat is voorzien van een printmotief in blokverband. In figuur 30 is het voegenplan met de verdeuveling en afstempeling opgenomen. De afstempeling is noodzakelijk omdat in het verlengde van de stempels een betonweg loopt. Bij uitzetten van de betonweg kan zonder de afstempeling schade optreden.

In figuur 31 is de wapeningstekening gegeven. De dwarswapening bestaat uit staven Ø 12-300; de langswapening bestaat uit staven Ø 16-125 (B500B). Ter plaatse van de op- en afrit op de rotonde en langs het rotondeblok wordt vaak meer wapening toegepast. Dat kan bijvoorbeeld door extra wapening in de tangentzone van de rotonde bij te leggen, in dit voorbeeld Ø 16-125. De langswapening aan de rand van de verharding is over een zone van 0,5 m zwaarder uitgevoerd; Ø 16-62,5 in plaats van Ø 16-125.

Vanaf 2011 past de provincie Noord-Brabant voor de langswapening staven Ø 20-180 toe. Op de eerste 0,5 m als bijlegwapening Ø 20-90 toegepast. Deze principes zijn ook aangegeven in figuren 33, 34 en 35.

D3005_figuur 32.jpg

Figuur 32. Verhardingsopbouw verharding (detail A van figuur 30) (maten in mm)

D3005_figuur 33.jpg

Figuur 33. Doorsnede verkeersgeleider in printbeton in hoofdrijbaan (detail B van figuur 30) (maten in mm)

D3005_figuur 34.jpg

Figuur 34. Doorsnede verkeersgeleider in betonstraatstenen (BSS) (detail C van oude figuur 30) (maten in mm)

D3005_figuur 35.jpg

Figuur 35. Doorsnede machinaal aangebrachte RWS-band langs rotonde en aanrijplaten van beton (alternatief; maten in mm) (detail D van figuur 30)

D3005_figuur 36.jpg

Figuur 36. Doorsnede overrijdbare strook van printbeton - stempelconstructie

D3005_figuur 37.jpg

Figuur 37. Doorsnede overrijdbare strook van printbeton - voegovergang (detail F van figuur 30)