Rotonde luchtfoto

Wegverbredingen

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De ‘Specificaties ontwerp doorgaand gewapende betonverhardingen’ zijn niet van toepassing voor wegverbredingen. Wegverbredingen in cementbeton komen aan de orde in CROW publicatie 286 [21]. Een wegverbreding gaat meestal gepaard met capaciteitsvergroting door eenzijdige of tweezijdige verbreding. Daardoor kan de betonoverlaag breder worden dan de bestaande verharding. Een verbreding naar een wegbreedte van minimaal 12 m maakt de wegdoorsnede geschikt voor een 4-0-systeem bij onderhoudswerkzaamheden.

In het algemeen geldt dat een verbreding in doorgaand gewapend beton alleen succesvol kan zijn, wanneer er geen (rest)zettingsverschillen tussen verbreding en bestaand weglichaam optreden. Ook zijn slechts geringe restzettingsverschullen in langsrichting ter plaatse van de verbreding toegestaan. Voorafgaande aan de berekening van de verbreding zal met geotechnische maatregelen aan deze randvoorwaarde moeten zijn voldaan.

Bestaande asfaltverhardingen
Een verbreding van doorgaand gewapende beton aan een asfaltverharding is als volgt te realiseren:

 • de asfaltbetonverharding van de tweede rijstrook inzagen in het midden van de rijstrook en uitbreken;
 • een folie, geodrain of findrain aanbrengen bij de langsvoeg (zie figuur 22);
 • een ongebonden fundering aanbrengen onder de nieuw aan te leggen cementbetonverharding, waarbij er naar gestreefd wordt om dezelfde stijfheid en sterkte te verkrijgen van verbreding en bestaande fundering;
 • aanbrengen van een bitumineuze tussenlaag van 60 mm steenslagasfaltbeton;
 • de wegverbreding van doorgaand gewapend beton aanbrengen;
 • het geheel overlagen met zoab en het zoab inzagen bij de langsvoeg in de cementbetonverharding en de langsvoeg tussen asfaltbeton en cementbeton.

Figuur 22. Detail van de langsvoeg tussen asfaltbeton en cementbeton

Bestaande betonverhardingen
Verbredingen aan bestaande cementbetonverhardingen worden op de volgende wijze uitgevoerd:

 • aanbrengen van een folie, geodrain of findrain ter plaatse van de langsvoeg;
 • aanbrengen van bij voorkeur een ongebonden fundering onder de nieuw aan te leggen cementbetonverharding;
 • aanbrengen van een bitumineuze tussenlaag;
 • aanbrengen van koppelstaven B500B, ø20, lang 800 mm, hart-op-hart 1,0 m;
 • de wegverbreding van doorgaand gewapend beton aanbrengen;
 • het geheel overlagen met zoab en het zoab inzagen bij de langsvoeg in de cementbetonverharding en de langsvoeg tussen oorspronkelijke verharding en verbreding van cementbeton.

Figuur 23. Constructielangsvoeg bestaand/nieuw; verbinding met ingelijmde koppelstaaf