Grondstof cement 660x440

Hoofdbestanddelen

  • 17 november 2021

Beton is een bouwmateriaal met unieke eigenschappen. Om het beste uit beton te halen, is naast een goed ontwerp en een goede uitvoering ook de juiste samenstelling van het betonmengsel van belang. Met de keuze van de grondstoffen en de betonsamenstelling kunnen we de eigenschappen beinvloeden.
Voor het maken van beton moet je beschikken over de volgende drie hoofdbestanddelen.

Aanmaakwater

De rol van water is tweeledig: het is nodig voor de verharding van de specie en voor een goede verwerkbaarheid van het mengsel. Leidingwater is geschikt als aanmaakwater voor betonspecie. De hoeveelheid water bepaalt mede de plasticiteit van de specie (en daarmee de verwerkbaarheid).

Cement

Gebruikelijke cementsoorten in de wegenbouw zijn portlandcement (CEM I) en portlandvliegascement (CEM II/B-V). Behalve de chemische samenstelling, is in de praktijk vooral de sterkteklasse van cement van belang. Verder is de snelheid van binding belangrijk. Afhankelijk van de reactiviteit van het cement, de temperatuur en de samenstelling van de betonspecie blijft de specie nog enige tijd verwerkbaar.

Water-cementfactor

De massaverhouding tussen de totale hoeveelheid water (verminderd met de in het toeslagmateriaal geabsorbeerde hoeveelheid water) en de hoeveelheid cement, wordt de water-cementfactor (wcf) genoemd. De wcf is belangrijk voor de sterkte en de duurzaamheid van beton. Hoe lager de wcf is, des te sterker en dichter is de gevormde cementsteen. Gebruikelijk is beton toe te passen met een wcf < 0,40.

Toeslagmaterialen

Voor het gebruik als toeslagmateriaal in betonspecie kennen de RAW Bepalingen 2010 eisen voor zand, grind en steenslag. Zand is een mengsel met korrelgrootten tussen de 63 micron en 4 mm. Grind is een natuurlijk materiaal met afgeronde vorm. We onderscheiden daarin vier korrelgroepen: 2-8, 4-16, 4-32 en 16-63 mm. Steenslag is gebroken gesteente. Een goede korrelverdeling is belangrijk om een dichte korrelstapeling te krijgen, die leidt tot een hogere sterkte, dichter beton en minder krimp. Hergebruik van gebroken beton- en mengranulaten wordt in beton toegepast. Overigens is voor betonverhardingen alleen betongranulaat geschikt.