Rotonde luchtfoto

Uitgangspunten

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Bodemgesteldheid

De ondergrond bestaat uit matig fijn zand, deels sterk humushoudend. Voor het opstellen van het verhardingsadvies wordt uitgegaan van een draagkracht van 75 MPa. Het aanwezige zand is te fijn om goed te draineren en wordt vervangen door zand voor zandbed met een laagdikte van 0,4 meter.

Drooglegging

Het geotechnisch onderzoek geeft aan dat de drooglegging van de weg voldoende is (> 1,0 m afstand tussen gemiddeld hoogste grondwaterstand en bovenkant verharding).

Verkeersbelasting
De verkeersbelasting voor de busbanen is bepaald op basis van schattingen van de intensiteiten van het busverkeer. Voor de bepaling van de verkeersbelasting van het overige verkeer is gebruik gemaakt van een verkeerskundig onderzoek:

  • ontwerplevensduur 30 jaar
  • aantal gebruiksdagen per jaar 365
  • gemiddelde etmaalintensiteit (doorsnede) 300 bussen over de doorsnede
  • gemiddeld aantal assen 2,5 per voertuig
  • verkeersgroei per jaar 2%
  • maximale aslast 110 kN
  • aslastspectrum spectrum ‘busbaan’ in Vencon 2.0