Rotonde luchtfoto

Uitgangspunten

  • 18 november 2021

Bodemgesteldheid

De natuurlijke ondergrond ter plaatse van het tracé bestaat uit slappe lagen tot 15,5 m -N.A.P. Daarop ligt zand (zwak/matig, siltig). De gemeente beschikt naast boringen over sondeergegevens. Op basis van de sondeerwaarden is een beddingsgetal van de ondergrond van 0,020 MPa/mm bepaald.

Drooglegging

Met peilbuismetingen is vastgesteld dat de drooglegging van de weg voldoende is (> 1,0 m afstand tussen gemiddeld hoogste grondwaterstand en bovenkant verharding).

Verkeersbelasting
Op basis van een verkeersprognose zijn voor de verkeersbelasting de volgende gegevens beschikbaar gekomen of herleid:

  • ontwerplevensduur 30 jaar
  • aantal gebruiksdagen per jaar 365
  • gemiddelde etmaalintensiteit (doorsnede) 100 vrachtauto’s over de doorsnede
  • gemiddeld aantal assen 3,5 per voertuig
  • verkeersgroei per jaar 2%
  • maximale aslast 170 kN
  • aslastspectrum spectrum ‘gemeenteweg’ in Vencon 2.0