Begrippenlijst

Onderbouw

Totaal van natuurlijke en aangebrachte grond- en funderingslagen onder een verharding.

Ondergrond

Totaal van natuurlijke en aangebrachte lagen onder de verharding.

Onderhoud

Inspanningen die worden gepleegd voor het instandhouden dan wel herstel van de functie op het oorspronkelijke
gebruikersniveau.

Ongebonden fundering

Fundering bestaande uit een laag niet-gebonden steenachtig materiaal.

Ontwerplevensduur

Tijd uitgedrukt in jaren dat de verhardingsconstructie verwacht wordt functioneel aan zijn doel te beantwoorden.

Onvoltooid scheurenpatroon

Scheurvorming in gewapend beton (fase II), dat zich kenmerkt door een constante scheurwijdte en een afname van de gemiddelde scheurafstand bij toenemende belasting (trek, buigtrek). Gewapende betonverhardingen bevinden zich, onder invloed van verhinderde opgelegde vervormingen (krimp, temperatuur, zetting), meestal in fase II (onvoltooid scheurenpatroon).

Opgelegde vervormingen

Vervormingen (speciaal verlenging/verkorting en krommingen) van een constructie als gevolg van krimp, temperatuur en zetting van de ondergrond.

Opleveringscontrole

Controleren of een werk bij de oplevering aan de gestelde eisen voldoet.

Opzagen

Opzagen is het verbreden van een voeg door zagen om de breedte van de voeg in overeenstemming te brengen met de vervormingseigenschappen van het voegdichtingsmateriaal.