Begrippenlijst

Permeabiliteit

De mate waarin een stof doorlaatbaar is voor vloeistoffen en/of gassen.

Plastische krimp

Wanneer de verdamping van water aan het specieoppervlak groter is dan de (interne) watertoevoer kan de nog plastische betonspecie gaan krimpen; dit verschijnsel heet plastische krimp en kan ernstige scheurvorming veroorzaken.

Poederkoolvliegas

Reststof die wordt opgevangen uit de rookgassen van met poederkool gestookte elektriciteitscentrales.

Polijstgetal

Gemiddelde uitkomst van een stroefheidsmeting op een reeks proefstukken die zijn onderworpen aan een polijstproef.

Pons

Onder invloed van een geconcentreerde last bezwijken van een plaat.

Poriënvolume

Gehalte aan poriën van een materiaal als percentage van het totale volume.

Portlandcement

Benaming voor een in 1824 gepatenteerde cementsoort; de naam portland verwijst naar de portlandsteen, een grijze kalksteen uit Dosershire, die werd gezien als de meest prestigieuze bouwsteen uit die tijd. Cement waarvan de portlandcementklinker in hoofdzaak bestaat uit verbindingen van kalk met kiezelzuur en aluminiumoxide.

Portlandvliegascement

Cementsoort waarbij in de productie een deel van de portlandcementklinker is vervangen door poederkoolvliegas.

Productiecontrole

Zie: Bedrijfscontrole

Profielen

Profielen zijn uit synthetische rubbers vervaardigde voorgevormde stroken, soms voorzien van zijwaarts uitstekende randen, die inwendig zijn voorzien van luchtkamers en/of kanalen, of ronde schuimrubber slangen met uitwendig een glad en gesloten oppervlak. Profielen worden onder voorspanning in voegen aangebracht om deze aan de bovenzijde af te dichten.