Begrippenlijst

Karakteristieke kubusdruksterkte

De kubusdruksterkte die door ten minste 95% van alle gemeten kubussen uit de desbetreffende populatie wordt overschreden.

Keuring

Activiteiten zoals het meten, onderzoeken en beproeven, of schatten van een of meer kenmerken van een entiteit en het vergelijken van de resultaten daarvan met gespecificeerde eisen, om vast te stellen of overeenkomstigheid voor elk kenmerk is bereikt.

Klinker

(Portlandcement)klinker is de belangrijkste grondstof voor de productie van cement. Klinker wordt gemaakt door het gezamenlijk verhitten tot smelten en daarna afkoelen van kalk-, silicium-, aluminium- en ijzerhoudende grondstoffen.

Koppelstaaf

Staaf van geprofileerd betonstaal, die in een betonverharding ter plaatse van langsvoegen wordt aangebracht om trekkrachten over te brengen.

Korrelverdeling, korrelgradering

De opbouw van het toeslagmateriaal, bepaald door middel van een zeefanalyse (ook wel korrelgrootteverdeling, korrelgradering, korrelopbouw genoemd).

Krimpvoeg

Kunstmatig aangebrachte verzwakking in langsrichting in een betonverharding voor geprogrammeerde en gecontroleerde scheurvorming (wordt ook wel krimpschijnvoeg genoemd).

Kruip

Blijvende vervorming van beton onder invloed van permanent of zeer langdurig aanwezige belasting, voornamelijk veroorzaakt door microscheurvorming en capillaire spanningen in de cementsteen.

Kunstwerk

Bouwkundige constructie die deel uitmaakt van een weglichaam en waaraan - mede als gevolg daarvan - wegbouwkundige ontwerpcriteria ten grondslag liggen.

Kwaliteit

Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften (volgens ISO 8402).

Kwaliteitsbeheersing

Operationele technieken en activiteiten die worden aangewend om aan kwaliteitseisen te voldoen.

Kwaliteitsborging

Alle geplande en systematische activiteiten, ge•mplementeerd binnen het kader van het kwaliteitssysteem en waar nodig aangetoond, om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een entiteit aan gestelde kwaliteitseisen zal voldoen.

Kwaliteitseisen

Uitdrukking van de behoeften, of hun vertalingen in een verzameling van kwantitatief of kwalitatief kenbaar gemaakte eisen, voor de kenmerken van een entiteit om realisering en onderzoek daarvan mogelijk te maken.

Kwaliteitsplan

Document dat voor de kwaliteit specifieke praktijken, middelen en volgorde van handelingen uiteenzet, die relevant zijn voor een bepaald product, project of contract.

Kwaliteitssysteem

Organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteitszorg.