Begrippenlijst

Gebonden fundering

Fundering bestaande uit een laag hydraulisch en/of bitumineus gebonden steenachtig materiaal of zand.

Gebruiksduur verharding

Tijdsperiode waarbinnen de verharding zijn functie vervult.

Gestabiliseerde laag

Laag korrelig materiaal waaraan een bindmiddel is toegevoegd.

Gewogen rijpheid

De som van de producten van verhardingstijden en betontemperaturen over vastgestelde meetintervallen, rekening houdend met de temperatuurgevoeligheid van het bindmiddel.

Gradering

Zie: Korrelverdeling

Granuleren

Het snel afkoelen van vloeibare (hoogoven)slak met behulp van water.

Grind

Natuurlijk materiaal waarvan ten minste 30% een korrelgrootte heeft van meer dan 2 mm.

Groene sterkte

Met 'groene sterkte' wordt bedoeld dat betonspecie een zodanige samenhang heeft dat het gemaakte product direct na verdichten zonder mal kan blijven staan of kan worden getransporteerd.

Grond

Korrelig bodemmateriaal waarvan de samenstellende deeltjes kunnen bestaan uit verschillende mineralen en verder uit organische stoffen en bijmengingen.

Grondlichaam

Zie: Aardebaan

 

Grondverbetering

1 Vervanging van niet-draagkrachtige grond door draagkrachtig materiaal.

2 Bewerkingen van grondlagen om de draagkracht en waterdoorlatendheid daarvan te verbeteren.