Begrippenlijst

Dagvoeg

Grensvlak tussen delen van een gelijksoortige verharding, die op verschillende dagen zijn gestort.

Deklaag

Bovenste verhardingslaag waarop verkeer wordt toegelaten.

Deuvel

Gladde, ronde staaf, volledig omhuld door een kunststof of voorzien van een beschermlaag, die ter plaatse van voegen wordt aangebracht in betonverhardingen om alléén dwarskrachten over te brengen.

Deuvelstoel

Met deuvels kunnen betondelen worden doorgekoppeld, terwijl in één richting toch enige beweging tussen de verschillende delen mogelijk blijft. Met een deuvelstoel is het mogelijk de locatie van de deuvel betrouwbaar te fixeren.

Dilatatievoeg

Zie: Uitzetvoeg

Directie

Persoon of personen, door de opdrachtgever aangewezen om toezicht uit te oefenen op de uitvoering van een werk en op naleving van de overeenkomst, en om de opdrachtgever te vertegenwoordigen in alle zaken die het werk betreffen voorzover daarvoor geen andere regelingen gelden.

Doorgaand-gewapende betonverharding

Betonverharding zonder dwarsvoegen met in langsrichting een enkel wapeningsnet ongeveer in het midden van de plaatdoorsnede.

Droge dichtheid

Dichtheid van materiaal, verminderd met de aanwezige massa water.

Duurzaamheid

Mate van bestandheid van beton tegen de invloeden vanuit het milieu waarin het zich bevindt.

Dwangmenger

Menginstallatie voor betonspecie waarin materialen door draaiende schoepen worden vermengd.

Dwarsvoeg

Een voeg, haaks op de stortrichting van de slipformpaver.