Begrippenlijst

Beddingconstante (k)

Evenredigheidscoëfficiënt tussen de door de grondslag geleverde tegendruk (p) en de zakking (w) van een oppervlak onder een verticale belasting. Deze weerstand kan worden verhoogd door funderingslagen toe te passen, waardoor een zogenaamde samengestelde beddingsconstante ontstaat.

Beddingsgetal

Zie: Beddingsconstante.

Bedrijfscontrole

Controle van de aannemer of aan de gestelde eisen is voldaan bij de bereiding en verwerking van bouwstoffen en mengsels.

Bestek

Beschrijving van een werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces verbaal van aanwijzing.

Besteksdikte

Ontwerpdikte vermeerderd met ten minste de uitvoeringstoleranties genoemd in art. 31.32.07, Standaard RAW Bepalingen 2015.

Beton

Verhard mengsel van cement, grof en fijn toeslagmateriaal en water. Verder kunnen vul- en hulpstoffen zijn toegevoegd. Beton ontwikkelt zijn eigenschappen door de hydratatie van cement.

Betongranulaat

Toeslagmateriaal voor beton, bestaande uit gerecycled beton.

Betonmenginstallatie

Installatie voor het bereiden van betonspecie.

Betonplaat

Door voegen of randen begrensd, meestal rechthoekig gedeelte van een betonverharding.

Betonspecie

Benaming voor een nog plastisch mengsel van cement, grof en fijn toeslagmateriaal en water waaraan vul- en hulpstoffen kunnen zijn toegevoegd.

Betonspreidmachine

Machine voor het spreiden van betonspecie voor de slipformpaver. Men onderscheidt 'side feeders' die vanaf de zijkant spreiden en 'front feeders' die voor de slipformpaver werken.

Betonstaal

Stalen staven geschikt voor het wapenen van beton.

Betontechnologie

De kennis en kunde om steenachtig toeslagmateriaal aan elkaar te plakken door middel van een lijm, de cementlijm.

Betonverharding

Verharding waarvan de deklaag uit beton bestaat.

Betonweg

Weg waarvan het wegdek uit beton bestaat.

Binding

Het tijdsverloop in minuten tussen het aanmaken van een pasta (mengsel van cement en water) en het moment waarop met het toestel van Vicat de indringing van de naald in de cementpasta een bepaalde waarde niet meer overschrijdt.

Bindingsversneller

Hulpstof die de bindtijd van cement verkort.