Begrippenlijst

Aanmaakwater

Water is een onmisbare 'grondstof' voor beton en mortels. Cement en water reageren na vermenging tot cementsteen.

Aannemer

Natuurlijke of rechtspersoon aan wie de uitvoering van een werk is opgedragen

Aanvangssterkte

Mechanische sterkte van een door menging verkregen materiaal op een nader omschreven tijdstip kort na de bereiding.

Aardebaan

Gedeelte van het weglichaam, dat bestaat uit een aangebracht en/of verbeterd grondpakket en dat dient om de verhardingsconstructie zowel verticaal als zijdelings te ondersteunen. Tevens moet de aardebaan worden gezien als het deel van het weglichaam, waarmee bij ophogingen de gewenste hoogteligging van de weg wordt gerealiseerd.

Aardvochtig

Betonspecie met de consistentie van vochtige aarde.

Afschuinen

Afschuinen is het door zagen, slijpen of frezen verwijderen van de scherpe rand tussen voeg en verhardingsoppervlak, waardoor een vellingkant met een horizontale breedte van 3Ð5 mm en verticaal gemeten een diepte van 3-5 mm ontstaat.

Aslast

Massa die via de as van een voertuig kracht uitoefent op het wegdek.

Aslastspectrum

Histogram met klassengrenzen voor aslasten.